Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podražitev komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah (nov cenik in izračun podražitve)


smarje-grbObčinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 5. redni seji sprejel predloge javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za spremembo cen naslednjih komunalnih storitev: oskrba s pitno vodo, odvajanje ter čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Večina teh storitev se je podražila (tabela spodaj). Nove cene pričnejo veljati s 1. 7. 2019.

Enake cene bodo ob potrditvi občinskih svetov prišle v veljavo tudi v občinah: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec.

Podjetje OKP Rogaška Slatina je kot glavne vzroke za spremembo cen v svojem elaboratu navedel povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture; povečanje stroškov zavarovanja infrastrukture; povečanje stroškov električne energije; povečanje količine odpadkov zaradi česar se povečujejo stroški manipulacije, obdelave in odlaganja, stroški prevoznih storitev in stroški pogonskega goriva ter povečanje stroškov dela.

Cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov so bile nazadnje spremenjene 1. 1. 2014, cene zbiranja komunalnih odpadko 1. 7. 2016, cene oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda pa 1. 1. 2017.

Za koliko se bodo povečali zneski na položnicah?

Povečanje mesečnega stroška za gospodinjstva na območjih, kjer ni javne kanalizacije:

tabela1

Povečanje mesečnega stroška za gospodinjstva v mestnem oziroma krajevnih središčih v individualnih hišah:

tabela2

Povečanje mesečnega stroška za gospodinjstva v mestnem oziroma krajevnih središčih v večstanovanjskih hišah:

tabela3

Podrobnejši vpogled v nove cene komunalnih storitev

Potrjene cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:

 • Cena omrežnine: 7,7031 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
 • Cena vodarine: 0,6290 EUR/m³ (brez DDV)

Potrjene cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:

Odvajanje komunalne odpadne vode:

 • Cena omrežnine: 2,7938 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
 • Cena odvajanja: 0,1512 EUR/m³ (brez DDV)

Odvajanje padavinske odpadne vode s streh:

 • Cena omrežnine: 0,0915 EUR/m³ (brez DDV)
 • Cena odvajanja: 0,0548 EUR/m³ (brez DDV)

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

 • Cena omrežnine: 0,5969 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
 • Cena povezana z greznicami oz. MKČN: 0,4658 EUR/m³ (brez DDV)

Čiščenje komunalne odpadne vode:

 • Cena omrežnine: 4,2965 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
 • Cena čiščenja: 0,5230 EUR/m³ (brez DDV)

Čiščenje padavinske odpadne vode s streh:

 • Cena omrežnine: 0,0820 EUR/m³ (brez DDV)
 • Cena čiščenja: 0,1174 EUR/m³ (brez DDV)

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov):

 • Cena infrastrukture: 0,0091 EUR/kg (brez DDV)
 • Cena zbiranja: 0,2825 EUR/kg (brez DDV)

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:

 • Cena infrastrukture: 0,0079 EUR/kg (brez DDV)
 • Cena zbiranja: 0,1287 EUR/kg (brez DDV)

Tabela spremenjenih cen:

sprememba-cen-tabela