Življenje v naših krajih: najbolj zadovoljni občani Podčetrtka, med problemi izstopata slaba razpoložljivost služb in promet

21. 10. 2018 20:40

V kontekstu prihajajočih lokalnih volitev ste imeli minulih 14 dni na Kozjansko.info možnost izpolniti anketni vprašalnik o kvaliteti življenja v vašem kraju, oziroma občini. Našemu vabilu se vas je odzvalo 612, iz vseh osmih občin Kozjanskega in Obsotelja.

Rezultati kažejo, da vas je večina z življenjem v domačem kraju razmeroma zadovoljnih. Všeč vam je predvsem prijetno okolje za bivanje, urejeno otroško varstvo in primarno šolstvo, ter red, mir in varnost. Večinoma pa vas moti slabša dostopnost, oziroma razpoložljivost služb, promet ter oddaljenost od večjih krajev, oziroma mest.

Seveda pa med občani različnih občin v zaznavi razvoja svojega okoliša ter njegovih prednosti in slabosti obstajajo razlike. Nekatere izpostavljamo spodaj.

graf-obcina11Nekaterim minusom navkljub je v naših krajih lepo živeti, bi lahko povzeli splošno večinsko mnenje sodelujočih bralcev Kozjansko.info v anketi, ki smo jo objavili pred štirinajstimi dnevi.

Polovica vas namreč ocenjuje, da je kvaliteta življenja v vaši občini odlična ali zelo dobra. Najbolj zadovoljni so občani Podčetrtka, kjer je ta dva odgovora izbralo kar 85 % sodelujočih (42,5 %, 42,5 %). Nadpovprečno so zadovoljni tudi občani Šentjurja (26%, 35 %) in Rogaške Slatine (23 %, 26 %), pri drugih občinah pa je ocena “odlično” nekoliko nižja (pod 10 odstotki), je pa več “dobrih” in “povprečnih” ocen.

Med boljšimi platmi življenja v vaši domači občini je daleč največ sodelujočih izpostavilo prijetno okolje za bivanje in to prav v vseh občinah. Drugi odgovori se po občinah nekoliko (a ne bistveno razlikujejo). Takoj za tem denimo sodelujoči občani Šentjurja in Kozjega cenijo red, mir in varnost (visoko tudi pri vseh ostalih občinah), občani Rogaške in Podčetrtka urejeno infrastrukturo, občani Šmarja in Dobja urejeno otroško varstvo in primarno šolstvo, Rogatca veliko možnosti za šport in rekreacijo, Občani Bistrice ob Sotli pa vsega naštetega po malem.

Med slabšimi platmi pa je, glede na mnenje sodelujočih, v občinah Šentjur in Šmarje pri Jelšah na prvem mestu promet, v občinah Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Rogaška Slatina slaba dostopnost oziroma razpoložljivost služb, v občini Podčetrtek oddaljenost od večjih krajev, oziroma mest, na Dobjem pa nedostopnost upravnih in drugih storitev ter družabno in kulturno mrtvilo.

Razvoj po področjih glede na občino zelo različno ocenjen

V nadaljevanju naše ankete nas je zanimalo, kako sodelujoči ocenjujejo razvoj v svoji občini v minulih štirih letih na osmih različnih področjih.

Spodnji skupni graf sicer kaže na zadovoljstvo glede razvoja na športno-rekreativnem in kulturnem področju ter manjše zadovoljstvo z razvojem na gospodarskem in socialnem področju, a poudariti je treba, da pri teh ocenah med občinami nastajajo precejšnje razlike.

razvitost-kozjanskega-obsotelja
Povprečne ocene za vse občine skupaj. Med posameznimi občinami sicer obstajajo precejšne razlike glede ocen posameznih področij.

Prav v vseh kategorijah so razvoj v svoji občini najbolje ocenili sodelujoči občani Podčetrtka. Najvišjo oceno, 4.7, je občina Podčetrtek dobila na turističnem področju, na športno-rekreativnem pa okroglo štirico. Najnižjo oceno v tej občini, 3.5, so anketiranci podelili socialnemu, kulturnemu in družabnemu področju, a ta ocena je pri drugih občinah najvišja ocena posameznega področja.

Denimo sodelujoči iz občine Šentjur so z največ, 3.5, ocenili razvoj svoje občine na kulturnem in športno-rekreativnem področju. Najnižjo oceno, 2.8, pa so namenili turističnem področju.

Občani Rogaške Slatine so s 3.3 ocenili razvoj športno-rekreativnega področja, najmanj, 2.6 pa socialno področje. V občini Šmarje pri Jelšah je najvišjo oceno, 3.3, prejelo kulturno področje, najnižjo, 2.5, pa gospodarsko področje.

Razvoj na športno-rekreativnem področju najbolj cenijo tudi sodelujoči občani Kozjega in Rogatca (oboje 3.3), v teh občinah pa so kritični do razvoja na gospodarskem področju (2.3, oziroma 1.9).

splosna-ocena-obcine
Opomba: vzorec ni reprezentativen, med sodelujočimi v vseh občinah prevladujejo občani srednjih let, večinsko visoko izobraženi.

Za konec smo naše bralce povprašali še, kako je po njihovem mnenju občinska oblast v zadnjih štirih letih opravila delo, ter jim ponudili tri izbire: dobro, povprečno in slabo. V skladu z ostalimi odgovori je največ ocen “dobro” – kar 80 odstotkov dobila občinska ekipa Podčetrtka na čelu z županom Petrom Misjo, nadpovprečno število pozitivnih ocen sta dobili tudi vodstvi občin Šentjur in Rogaška Slatina, precej kritični do svoje občinske oblasti pa so bili sodelujoči anketiranci iz občine Rogatec.

Zaključno mnenje s pridržkom

Rezultati naše ankete nedvomno dajejo grobo sliko zadovoljstva nas življenjem na območju občin Kozjanskega in Obsotelja ter izpostavljajo določene probleme, ki v tem okolju obstajajo.

Obenem pa je vendarle potrebno opozoriti, da gre za mnenje bralcev Kozjansko.info in ne reprezentativno raziskavo, ki bi odsevala mnenje točno takšne populacijske strukture, kot jo imajo naše občine. In med sodelujočimi je, glede na splošno populacijo, nekoliko več tistih srednjih let, obenem pa prevladujejo visoko izobraženi bralci, ki praviloma bolj pogosto uporabljajo svetovni splet od nekoliko starejših bralcev predvsem ruralnejših delov naših občin.

Slednje ne pomeni nujno, da so pozitivne ocene razvoja občine in dela občinskih oblasti pretirane, praviloma pa je, sploh v manjših okoljih, v višji izobrazbeni strukturi kritika močnejša kot med drugim prebivalstvom.

Zato je vredno iz ankete potegniti marsikaj pozitivnega, kar je bilo ocenjenega o naših krajih. Izpostavljene probleme in slabše ocenjena področja pa je vredno razumeti kot smernice za nadaljnje delo novih (starih) županov in občinskih uprav v naslednjem štiriletnem mandatu.

R. Č.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X