Občina Podčetrtek konkretizirala načrte za gradnjo TRC Vonarsko jezero

24. 5. 2020 11:12

Občinski svet Občine Podčetrtek je pretekli teden na seji, ki je zaradi trtenutnih razmer potekala virtualno, med drugim sprejel Odlok o Običinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek, ki natančneje določa prihajajoče aktivnosti pri vzpostavitvi turistično-rekreacijskega centra TRC Vonarsko jezero.

Območje veliko približno 3,6 ha

Z odlokom je tako predmetno območje uradno opredeljeno kot območje stavbnih zemljiši ter podrobnejšo namensko rabo površine za turizem, del pa kot površine za oddih, rekreacijo in šport. Kot je obrazloženo v odloku je razlog za pripravo OPPN TRC Vonarsko jezero namera o umestitvi novih objektov za turistične namene z vso potrebno komunalno infrastrukturo na območju možne (ponovne) ojezeritve Vonarskega jezera.

V sklopu sprejete prostorske ureditve se načrtuje:

  • rušitev in odstranitev ostankov objektov,
  • izgradnja gostinsko turističnega objekta,
  • izgradnja gospodarskega objekta,
  • izgradnja nastanitvenega naselja s štirimi objekti,
  • izgradnja in krajinska ureditve odprtega prostora ter ureditev in utrditev brežin morebitne ojezeritve,
  • obnova, sanacija in dograditev obstoječega omrežja dovoznih cest ter kolesarskih in peš povezav,
  • izgradnja parkirišča za vozila (osebna vozila, turistični avtobusi, avtodomi) s potrebno infiastrukturo,
  • načrtovana je tudi obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav elektro omrežja, telekomunikacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, omrežja in objektov za zbiranje in čiščenje odpadnih vod, omrežja in objektov za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov.
Območje je razdeljeno na tri med seboj povezane enote
TRC Vonarsko jezero

V južnem delu območja je predvidena izgradnja gospodarskega objekta ki bo po možni ojezeritvi služil kot čolnarna za spravilo in servis plovil, izgndnja in ureditev pešpoti ter ureditev zelenih površin. Po eventualni ojezeritvi je možna dograditev pešpoti in ureditev obale (pešpot, privezi za plovila, klančina za splovitev plovil, pomoli in lesene terase). V osrednjem delu je predvidena izravnava terena ter izgradnja gostinsko-turističnega objekta s teraso in informacijskega centra z dodatnimi nastanitvenimi kapacitetami. V severnem delu območja je predvidena izgradnja nastanitvenih objektov.

Objekti bodo zgrajeni v sodobnem slogu z dodano osnovo v avtohtoni pozidavi oz. bodo grajeni v klasičnem slogu. Večji objekti so tako predvideni kot sodobno zasnovani objekti pravokotnih oblik, nastanitveni objekti pa kot sodobno zasnovani objekti z uporabo avtohtonih materialov in oblik, značilnih za območje ali kot klasično grajeni objeki.

Celoten projekt Občine Podčetrtek je zasnovan tako, da v naravo ne posega negativno, prav tako pa ureditve ne posegajo na prostor z intenzivno kmetijsko pridelavo.

Vonarsko jezero s konkretnimi koraki k oživitvi

Aktivnosti za oživitev Vonarskega jezera so se sicer v zadnjih letih začele pospešeno izvajati. Tako je bila novembra lani končana modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje, s katero se je zagotovilo zmanjšanje poplavne ogroženosti v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje. Lani decembra pa so v občini Rogaška Slatina, s položitvijo temeljnega kamna, naznanili začetek gradnje Naravovarstvenega centra Sotla.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X