Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

20 let delovanja Razvojne agencije Sotla


Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla

V dveh desetletjih je Razvojna agencija Sotla (v nadaljevanju RA Sotla) izvedla številne projekte na področjih razvoja podeželja, turizma, podjetništva, trajnostnega razvoja in razvoja človeških virov. Ob praznovanju jubileja smo k besedi povabili direktorico Bojano Žaberl, da nam podrobneje predstavi vizijo in vlogo RA Sotla pri uresničevanju lokalnih in regijskih razvojnih nalog.

Ne glede na to, da vas večina v lokalnem okolju že dobro pozna, prosim, da nam na kratko predstavite Razvojno agencijo Sotla. Katere so vaše osnovne naloge?

RA Sotla je nepridobitna strokovna organizacija, javni zavod, ki opravlja razvojne naloge območja oz. subregije Obsotelja in Kozjanskega ter soupravlja naloge regionalnega razvoja v Savinjski regiji. Osnovne naloge agencije so priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega in območnega razvojnega programa, koordinacija projektov v subregiji Obsotelje in Kozjansko ter spodbujanje trajnostnega razvoja. RA Sotla spodbuja in pomaga pri razvoju podjetništva, podeželja, sooblikuje ponudbo turizma in oblikuje partnerstva za nove projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Direktorica ste četrti mandat, kaj ocenjujete, da je tisto, kar se je v 20 letih, odkar so občine Upravne enote Šmarje pri Jelšah ustanovile agencijo, najbolj spremenilo?

Javni zavod Razvojna agencija Sotla je bil ustanovljen 9. maja 2001 s strani Občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Osnovna ideja je bila ustanovitev podporne institucije, ki bi pomagala zagotavljati pogoje za uresničevanje razvojnih pobud. Relativno hitro pa se je izkazal interes za projektno delo. Zavod je najprej pričel z izvajanjem aktivnosti in projektov namenjenih spodbujanju malega gospodarstva, ki so zaznamovali delovanje in poslanstvo razvojne agencije, kot jo poznamo danes. Z leti je RA Sotla prevzemala vedno več nalog na sub-regionalni ravni in s tem postala ena od pomembnejših razvojnih institucij v Savinjski regiji. Kot območna razvojna agencija že vrsto let delujemo kot del razvojne mreže Savinjske regije, v letu 2010 smo krajši čas opravljali tudi naloge Regionalne razvojne agencije za Savinjsko regijo. Z ustanovitvijo Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko, katerega namen je uresničevanje razvojnih pobud in projektov subregije Obsotelje in Kozjansko, smo prevzeli opravljanje strokovnih nalog za potrebe delovanja partnerstva. RA Sotla je bila pobudnik povezovanja ključnih deležnikov območja tudi za namene skupnih promocijskih aktivnosti, za katere skrbimo še danes in tako območje Obsotelja in Kozjanskega predstavljamo širši javnosti kot zanimivo in raznoliko destinacijo. Leta 2008 smo ustanovili Lokalno akcijsko skupino (LAS) Obsotelje in Kozjansko, ki uspešno deluje že drugo programsko obdobje. Postali smo prepoznavna podporna institucija za razvoj podjetništva v Savinjski regiji, bistveno pa smo povečali tudi obseg projektnega dela. Z leti se je povečalo tudi število zaposlenih v zavodu, zaposlitve pa so iz začasnih prešle v redne. Če povzamem, RA Sotla je iz podjetniške osnove prešla v generator razvoja Obsotelja in Kozjanskega.

Kako ocenjujete sodelovanje z občinami in drugimi deležniki v lokalnem okolju?

Sodelovanje z občinami je osnova delovanja našega zavoda. Ker so občine naše ustanoviteljice, je večina našega dela osredotočena v podporo občinam pri iskanju in črpanju finančnih virov za potrebe in projekte našega območja. Posredno sodelujemo tudi z ostalimi ključnimi deležniki na našem območju: javnimi zavodi, predstavniki gospodarstva, podpornim okoljem za podjetništvo, predstavniki združenj, nevladnih organizacij … Prepričani smo, da lahko le s pogovorom na terenu in analizo potreb območja zagotovimo projekte, ki pomenijo dodano vrednost in dvigujejo kvaliteto življenja na območju.

Če bi morali izpostaviti ključne programe/projekte, katere bi posebej izpostavili?

To so zagotovo večletni programi na področju podjetništva, razvoja podeželja in regionalnega razvoja. Posebno pozornost agencija že od ustanovitve namenja razvoju podjetništva. Ob stalni strokovni podpori potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem v obliki svetovanj, izvedbe e-VEM postopkov, organizacije izobraževanje in usposabljanj, ki jo v zadnjih letih nudimo v okviru projekta SPOT Svetovanje (prej točka VEM), agencija skrbi tudi za razvoj podjetništva med šolsko mladino. Naj omenimo, da podporne storitve za podjetništvo zagotavljamo na sedežu RA Sotla v Šmarju pri Jelšah (Aškerčev trg 24) in enoti v Rogaški Slatini (Prvomajska ulica 35). Vse od začetka delovanja lokalnih akcijskih skupin, ki uresničujejo različne lokalne razvojne potrebe, RA Sotla na območju Obsotelja in Kozjanskega upravlja LAS in skrbi za namenska vlaganja evropskih sredstev. Kot članica mreže regijskih razvojnih agencij Savinjske regije RA Sotla prevzema pomembne naloge tudi na področju skladnega razvoja regije in izvaja pripravljane aktivnosti za vključevanju subregijskih projektov v razvojne in izvedbene dokumente.

Ker so jubileji običajno tudi čas za analizo, me zanima, kakšni so glavni poudarki vašega poslovanja, koliko sredstev in projektov ste izvedli, pridobili?

V obdobju dvajsetih let je RA Sotla izvedla zavidljivo število projektov/programov. Leta 2008 smo bili pobudnik za ustanovitev LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je v tem obdobju na javnih pozivih odobrila 66 projektov, za katere so prijavitelji na območju pridobili nekaj več kot dva milijona evrov nepovratnih sredstev. Govorimo o projektih, za katere pobude prihajajo po pristopu »od spodaj navzgor« in bistveno prispevajo k razvoju urbanega in podeželskega prostora.  Izvedli smo (in še izvajamo) 13 čezmejnih in mednarodnih projektov, v katerih sodelujejo partnerji iz sosednje Avstrije in Hrvaške ter drugih držav EU. Sodelujemo v projektih sodelovanja LAS, in sicer z namenom prenosa dobrih praks in izmenjave izkušenj med LAS-i doma in v tujini. Skupno smo v dvajsetih letih izvedli 3 programe, ki so ključni za delovanje agencije in razvoj lokalnega okolja ter 36 projektov, tematsko vezanih na različna področja, med njimi na področja razvoja turizma, podeželja, podjetništva, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja in razvoja človeških virov. Z izvedenimi programi/projekti smo počrpali nekaj manj kot dva milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kako se financirate, kateri so vaši osnovni finančni viri?

RA Sotla se v večjem delu financira iz projektov, sofinanciranih z EU sredstvi in sredstev, ki jih pridobi z opravljanjem tržne dejavnosti (priprava investicijske dokumentacije in različnih storitev za naročnike), v pomembnem deležu pa delovanje financirajo tudi občine ustanoviteljice. V letu 2021 izvajamo 10 programov/projektov (programe Upravljanje LAS, SPOT Svetovanje Savinjska in opravljanje splošnih razvojni nalog v Savinjski regiji ter tri projekte Sodelovanja LAS, tri projekte iz programa Erasmus+ in en projekt programa Evropa za državljane). Veseli smo, da smo vsa leta poslovali pozitivno in dobro, kar nam omogoča, da tudi zaradi dolgotrajnih postopkov pri pregledavanju zahtevkov za povračilo EU sredstev nimamo težav pri poslovanju našega javnega zavoda.

RA Sotla že vrsto let sodeluje tudi na čezmejnem območju in v mednarodnih projektih, eden takšnih je pred časom zaključen projekt In cultura veritas.

Vsaj deset let ste že aktivni tudi na področju čezmejnega in mednarodnega sodelovanja? Kakšne prednosti vidite v širšem partnerskem povezovanju?

Mednarodno razvojno sodelovanje je pomemben del poslovanja RA Sotla, saj omogoča sodelovanje in medsebojne povezave z drugimi regijami po vsej Evropi, poleg tega pa nudi možnosti za dragoceno medsebojno izmenjevanje znanja, izkušenj ter prenosa dobrih praks, tako na naše območje kot tudi iz našega območja v regije po Evropi. V okviru čezmejnega sodelovanja se povezujemo s partnerji iz sosednje Hrvaške in Avstrije, in sicer v vsebinah, ki omogočajo čezmejno povezovanje in so ključne za razvoj čezmejnega območja (npr. skupno načrtovanje pri razvoju vinskih cest, produktov konjeništva in kolesarstva, vzpostavljanje skupnih okoljskih standardov in podobno). Preko mednarodnega in projektnega sodelovanja imamo možnost in priložnost, da sledimo razvoju in trendom na posameznih strokovnih področjih. Sodelovanje v mednarodnih in čezmejnih, pa tudi domačih projektih, za nas pomeni razvojno iniciativo in spoznavanje novih praks, ki jih, kot dodano vrednost, lahko implementiramo v tekoče delo in organizacijsko strukturo.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Naša vizija je, da postanemo prepoznani kot razvojna agencija, ki je sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji ter je ugleden partner mednarodnim institucijam. Seveda so naši načrti povezani tudi s programiranjem za novo finančno obdobje 2021-2027. Že v letošnjem letu smo pristopili k določenim aktivnostim, ki so osnova za naše delo v prihodnjih letih. Vsekakor želimo ohraniti obstoječe programe, ki smo jih predhodno navedli in jih v prihodnje še nadgraditi. Tako smo že pristopili k pripravi Območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2021-2027, v katerem bomo začrtali razvojne usmeritve našega območja za prihodnjih 7 let. Ohranili in nadgrajevali bomo sodelovanje v okviru Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko. Kot pomembno vidimo tudi vlogo delovanja LAS, tako želimo obseg delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko razširiti, naša želja namreč je, da bi vzpostavili pogoje za ustanovitev »LAS za ribištvo Savinjske regije«, kar bi na območje pripeljalo dodatna evropska sredstva. Tudi v prihodnje je naš namen, nadaljevanje izvajanja podpornih storitev za podjetništvo v okviru SPOT Svetovanje ter vključevanje v čezmejne in mednarodne razvojne mreže.

Verjamemo, da bomo še naprej znali pravočasno prepoznati tako težave kot priložnosti območja ter aktivno in  trajnostno sooblikovati razvoj Obsotelja in Kozjanskega.

Aktivnosti RS Sotla lahko spremljate tudi na njihovi spletni strani (klik) ali družbenih omrežjih (klik).