Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Znana končna vsebina šestega protikoronskega paketa #PKP6. Kaj prinaša?


Vlada je sprejela šesti protikoronski paket #PKP6 z začasnimi ukrepi za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Paket je namenjen odpravi posledic in vpliva novega koronavirusa na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Svežen zakonov je v tem paketu osredotočen predvsem na mala in srednja podjetja.

Paket ukrepov je vreden okoli 1 milijarde eurov.

Vlada je zaradi ponovne razglasitve epidemije sprejela novi PKP6, nekatere ukrepe iz petega paketa, ki so bili sprejeti še pred razglasitvijo ponovne epidemije COVID-19, pa je zgolj dopolnila. Poleg tega je ponovno aktivirala nekatere ukrepe iz prvega paketa (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere ukrepe iz tretjega paketa pa je podaljšala (npr. podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa).

Glavni cilj predloga zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Predlog zakona med drugim prinaša:
 • subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo,

Ukrep se podaljšuje že od #PKP1. Vlada pa v #PKP6 povračilo za čakanje na delo zvišuje. Do sedaj je bilo nadomestilo omejeno z zgornjo mejo okoli 890 € bruto, sedaj pa se nadomestilo zvišuje na največ okoli 1800 € bruto. Ta ukrep se podaljšuje do 31. 1. 2021. Vlogo za uveljavljanje tega nadomestila bodo delodalajci lahko oddali do 15. 1. 2021.

 • podaljšanje moratorija na kredite,

Vlada bo za 12 mesecev omogočila odlog kreditov, če so bile kreditne pogodbe sklenjene pred začetkom epidemije in plačila zanje še niso zapadla. Odlog plačila posojil se tako podaljšuje do 31. 1. 2021 z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Za odlog bodo podjetniki morali zaprositi. Povečuje se tudi višina glavnice, za katero jamči država, z 10 % na 25 % letnega prometa oz. z višine stroškov dela se omejitev dvigne na dvakratni znesek stroškov dela v letu 2019.

 • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,

Ukrep se podaljšuje do 30. 6. 2021.

 • oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije,
 • financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve,
 • delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom,

Gre za enega izmed pomembnejših novih ukrepov, ki jih v prejšnjih PKP ni bilo. Gre za povračilo dela fiksnih stroškov, kot so najemnine, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovalne premije in energetske stroške. Tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 do 70 %, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista podjetja, ki jim bo promet padel za več kot 70 %, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Bolj prizadeta podjetja bodo torej prejela višja povračila, bo pa določena zgornja meja. Najvišji znesek, ki ga bo lahko dobilo podjetje bo do tri milijone evrov oz. do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019. Podjetje v težavah bo lahko vlogo podalo najpozneje v dvanajstih mesecih po preklicu epidemije. Upravičenci bodo na Furs predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo.

 • odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora,

Podjetniki, ki zaradi epidemije niso mogli opravljati svoje dejavnosti, so upravičeni do odloga najemnine do 1. 1. 2022, brez zamudnih obresti. Najemnine za določen čas se podaljšajo za toliko dni, kolikor je bilo onemogočeno opravljanje dejavnosti zaradi epidemije.

 • zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet,

Prinaša zagotavljanje zdravstvenega kadra, predvsem v domovih za starejše, tudi iz bazena oseb prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, ki imajo ustrezno izobrazbo. Ker je bil v preteklosti odziv brezposelnih preslab, je vlada spremenila pogoje za zavrnitev zaposlitve.

 • višji dodatek za zaposlene v domovih starejših občanov

V PKP6 se uvajajo za zaposlene v domovih starejših občanov višji dodatki. Zakon sedaj določa, da dodatki za delo v sivi in rdeči coni znašajo 30 odstotkov osnove plače, veljajo pa ne glede na razglašeno epidemijo. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov. Ta sva dodatka sta se namreč do sedaj izključevala, sedaj se uporabi boljši od teh dveh.

 • poenostavlja se prijavo postopkov dela na domu,

Pri delu na domu bodo delodajalci o tem obvestili inšpektorat za delo zgolj prek obrazca, objavljenega na spletni strani inšpektorata za delo. Člani organov vodenja in nadzora lahko na skupščinah sodelujejo tudi prek video-konferenc. Poslovodstvo se v soglasju z nadzornim organom družbe lahko odloči, da omogoči sodelovanje na daljavo tudi v primeru, ko le to v statutu ni opredeljeno. Notar mora še vedno preveriti identiteto sklicatelja in predsednika skupščine, in sicer prek kvalificiranega potrdila ali elektronskega podpisa in žiga.

 • poenostavljeno vlaganje vlog na centrih za socialno delo,

Ukrep omogoča hitrejše zagotavljanje socialnih pravic. Vloge se bodo lahko odslej po elektronski vlogi vlagale tudi brez elektronskega podpisa, zadoščal bo skeniran lastnoročni podpis.

V času razglašene epidemije se pravice iz javnih sredstev podaljšujejo periodično za en mesec. S tem želi vlada upravičencem takoj zagotoviti pravice ter razbremeniti centre za socialno delo. Za čas razglašene epidemije se podaljšajo tudi roki za izpolnitev obveznosti prejemnikov socialne pomoči.

 • sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu za 

Vlada je sprejela tudi spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta sedaj omogoča sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu (bolnišnici) z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let, po novem pa bo lahko eden od staršev v bolnišnici bival z bolnim otrokom starim do 14 let.

Pravica do nadomestila zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje. Nadomestilo za sobivanje pa se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana, kar pomeni 80 % od osnove. Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela. Sprememba se ne nanaša zgolj na obdobje epidemije, ampak je stalna.

B.S.