Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Od dveh pobud za referendum o gradnji razglednega stolpa v R. Slatini, sprejeta pogojno ena. Pa še ta najprej na Upravno sodišče


Se bodo Slatinčani na referendumu odločali o tem, ali bo v Rogaški Slatini zgrajen razgledni stolp Kristal? Odgovor je po vsej verjetnosti pritrdilen. Kdaj bo referendum pa je trenutno odvisno od pobudnikov ter zbiranja zadostnega števila podpisov za razpis referenduma.

Na Občini Rogaška Slatina so v zadnjih tednih namreč prejeli dve pobudi za razpis referenduma o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN, ki na delu območja nekdanjega Mizarstva v Rogaški Slatini predvideva gradnjo 106 metrov visokega stolpa.

Občina je zavrnila pobudo Sveta MKS Rogaška Slatina, pogojno pa sprejela pobudo Eve Žgajner in skupine volivcev. Občina namreč zahteva, da pobudniki referenduma spremenijo vprašanje, ki v obliki, kot ga navajajo v pobudi, ni v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Temu Žgajnerjeva nasprotuje in bo za mnenje verjetno zaprosila Upravno sodišče RS.

V primeru, da bi pobudniki pristali na spremembo referendumskega vprašanja, bi se lahko zbiranje okoli 500 podpisov, ki so pogoj za izvedbo referenduma, začelo že 1. septembra.

  • Vsi podatki o razglednem stolpu Kristal ter kako bo dejansko videti v naravi, si lahko ogledate tukaj.
  • Argumente proti razglednemu stolpu pobudniki referenduma predstavljajo tukaj.

Prva pobuda je sredi julija prišla s strani Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina, kateri predseduje občinska svetnica in goreča nasprotnica postavitvi stolpa Andrejka Flucher. Konec julija pa je občina prejela še pobudo Eve Žgajner in skupine volivcev, ki je pobudo podala na podlagi vsaj 100 zbranih podpisov občanov, kakor zahtevajo pogoji za začetek postopka izvedbe referenduma.

Pobuda MKS Rogaška Slatina ni vsebovala vsaj 100 podpisov občanov, saj so pobudniki menili, da jim teh ni treba zbrati, kot morajo to storiti občani, saj da so kot MKS v enakem položaju kot občinski svetniki in župan, kar pa očitno ne drži. Kot so nam namreč pojasnili na Občini Rogaška Slatina, je bil Svet MKS Rogaška Slatina naknadno z vlogo pozvan k dopolnitvi pobude s seznamom stotih volivcev. Ker tega niso storili, je občina njihovo pobudo zavrgla.

“Zaradi nasprotujočih si dejstev in dokazov v postopku ter oteženega vročanja Svetu MKS Rogaška Slatina je bilo v ugotovitvenem postopku šele dne 12. 8. 2020 ugotovljeno, da vloga MKS Rogaška Slatina ni pravilno dopolnjena in da jo je potrebno s sklepom zavreči,” so pojasnili na občini ter dodali, da ima MKS Rogaška Slatina sedaj možnost, da v osmih dneh odločitev župana preveriti pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.

Občina je zato pogojno sprejela pobudo Eve Žgajner in skupine volivcev. Ta je bila opremljena s potrebnimi podpisi, a so Žgajnerjevo na občini pozvali, da mora za sprejetje pobude podati izjavo k soglasju za prilagoditev referendumskega vprašanja, ki po mnenju občinske pravne službe ni v skladu s 16.c členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Bodo pobudniki odobrili spremembo referendumskega vprašanja?

In ravno pri vprašanju bi se znalo sedaj dodatno zaplesti. Eva Žgajner namreč vztraja pri tem, da se vprašanje glasi “Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020, ki znotraj tega območja predvideva postavitev Razglednega stolpa Kristal z zunanjo ureditvijo v višini 106 metrov?“, na občini pa pojasnjujejo, da vprašanje ni v skladu s 16.c členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki določa, da vprašanje ne sme vsebovati pojasnjevalnega dela temveč le naslov odloka, torej je treba odstraniti črno označen del vprašanja, čemur pa Žgajnerjeva nasprotuje. Meni namreč, da je pojasnjevalni del izredno pomemben in ključni del referendumskega vprašanja, ki mora biti razumljiv vsakemu občanu Rogaške Slatine.

“Menim, da bi občina raje videla, da kdo od občanov vprašanja ne bi razumel, ker se boji, da se bo večina izrazila proti spremembam prostorskega načrta, ali natančneje in jasneje – proti gradnji stolpa. Pojasnilni del bi se mi zdel sporen, če bi se nanašal na neko manj pomembno stvar v odloku, ampak ta odlok, če ste ga morda prebrali, se praktično tiče samo stolpa in spremljevalne infrastrukture,” svoje vztrajanje pri predlaganem referendumskem vprašanju pojasnjuje Žgajnerjeva.

Dodaja, da bo mnenje o primernosti vprašanja skoraj zagotovo iskala na Upravnem sodišču RS. “Tega si sicer nisem želela, a se mi zdi smiselno poskusiti vztrajati pri vprašanju, ki bo razumljivo vsem Slatinčanom. Če že pride do referenduma, ki je najbolj neposredna oblika demokratičnega odločanja, naj bo potem tudi povsem jasno, o čem se odloča,” zaključuje.

Ko bo torej razrešena dilema okoli referendumskega vprašanja, bo sprejeta odločitev o objavi Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov.

Po zakonu bi lahko bil prvi dovoljeni datum začetka zbiranja podpisov 1. september 2020, a bo zaradi zapletov pri oblikovanju vprašanja datum skoraj zagotovo kasnejši. Nato bodo imeli pobudniki 35 dni časa, da zberejo okoli 500 podpisov (pet odstotkov volivcev v občini).

Zaradi priprave volilnih imenikov ter oblikovanja obrazca podpore je sicer Občina Rogaška Slatina Ministrstvo za notranje zadeve že obvestila o vloženi pobudi.

Žgajnerjeva občini očita vodenje postopka v nasprotju z zakonskimi postopki

Žgajnerjeva sicer ob vsem občini očita tudi, da v zadevi okoli referendumskih pobud ni ravnala v skladu s postopki. Med drugim naj ji občina ne bi v zakonskem roku poslala odgovor z zahtevo po spremembi vprašanja.

Njene očitke na občini zavračajo. Pravijo, da so zaradi vseh očitkov Žgajnerjevo že pred tednom dni obvestili, da lahko v primeru, da meni, da so njene pravice kršene, kadarkoli zahteva pravno varstvo pred Upravnim sodiščem RS.

“V občinskih strokovnih službah se trudimo omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavljajo svoje pravice, pri tem pa skrbeti tudi za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo drugih. Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim priznane. Postopki v zvezi z razpisom referenduma so zahtevni in deloma temeljijo tudi na nasprotujočih si interesih strank. Delo bomo opravili zakonito in v terminskem planu,” dodajajo na občini, kjer so prepričani, da je smotrno, da stranke, ki menijo, da so njihove pravice kršene uporabijo razpoložljiva pravna sredstva.

Odgovora na to, kako zavrnitev pobude komentira predsednica MKS Rogaška Slatina Andrejka Flucher, v uredništvo še nismo prejeli.

B.S.