Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Letos močno povečano sekanje zarasti mejic in zarasti ob vodnih kanalih


Inšpekcija za lovstvo in ribištvo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v pomladanskem obdobju beleži močno povečan pojav sekanja zarasti mejic in zarasti ob vodnih kanalih.

Zapisali so tudi, da se je povečalo tudi število kurjenj starega travinja zaradi “čiščenja” površin. Gre za kršitev določil Zakona o divjadi in lovstvu, ki se nanašajo na prepoved nekaterih posegov na kmetijskih zemljiščih in ob bregovih voda.

Primer poseka; Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Širšo javnost opozarjajo, da Zakon o divjadi in lovstvu zaradi varstva in zaščite biotopov divjadi in tudi mnogih zaščitenih živalskih vrst prepoveduje:

  • sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev med 1. marcem in 1. avgustom ter
  • sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih kanalov in praznjenje vodnih zajetij med 1. marcem in 1. avgustom.

Vzdrževanje površin s košnjo, tudi ob vodnih kanalih, je dovoljeno, če se izvaja vsako leto in je to del dobre kmetijske prakse. Večletne zarasti v navedenem obdobju ni dovoljeno odstranjevati.

Navedeni zakon še določa:

  • da si mora v kmetijski krajini lastnik zemljišča oziroma izvajalec del prizadevati za ohranjanje oziroma novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj eno desetino površine v prvotni zarasti, ter
  • da mora izvajalec del pri urejanju vodotokov ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge.

Lovska inšpekcija nadzor nad tovrstnimi kršitvami izvaja čez vso leto, zato v izogib kršitvam in posledičnim kaznim pozivajo k upoštevanju zakonskih določil. Ob koncu opozorila so zapisali: “Spoštujmo naravne ekosisteme, razmišljajmo trajnostno.”