Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šmarska upravna enota s povečanim obsegom dela in kadrovskim primanjkljajem


Upravna enota Šmarje pri Jelšah sodi med učinkovito državno administracijo, saj, navkljub vse večjem številu upravnih postopkov na eni, in krčenju kadra na drugi strani, nimajo nerešenih zadev, ki bi prekoračili roke, kot tudi ne drugih zaostankov.

Kolikšen obseg dela so v preteklem letu opravili na UE Šmarje pri Jelšah, boste izvedeli v spodnjih vrsticah.

Pestro poslovno leto

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je v letu 2023 reševala 22.259 upravnih zadev, 42.136 drugih upravnih nalog in 80 prekrškovnih nalog. Glavna pisarna je v sprejemni pisarni izdala 14.394 računov, evidentirali so 9.397 zadev in 38.663 dokumentov ter skenirali 12.883 vročilnic in povratnic.

Lani se je na UE reševalo 42.136 drugih upravnih nalog, ki so bile 100-odstotno rešene. Upravnih zadev so rešili več kot 97 odstotkov, nerešenih jih je ostalo 665. Gre predvsem za zadeve, ki so v veliki večini prispele v reševanje v mesecu decembru 2023 in zadeve tujcev. Sicer pa so bile te zadeve rešene v zakonitem roku, zakoniti roki niso bili prekoračeni.

V primerjavi z letom 2022 beležijo nekoliko nižje število tako upravnih zadev kot tudi drugih upravnih nalog. To je po mnenju načelnice UE, mag. Jasne Junkar, posledica zmanjšanja števila enostavnejših postopkov na področju upravnih notranjih zadev povezanih z zamenjavo osebnih dokumentov in postopkov zbiranja podpor volivcev.

Ob uvedbi novih biometričnih osebnih izkaznic in sprva napovedani menjavi rožnatih vozniških dovoljenj je bilo leto v 2022 tudi 10-letno obdobje menjave dokumentov, zato je bilo takrat znatno povečanje teh vlog.

Jasna Junkar, načelnica UE Šmarje pri Jelšah

So pa v lani v primerjavi z letom prej ponovno zaznali povišano število vlog za izdajo dovoljenja tujcem. »Ti postopki so, ob vse večjem številu, tudi vedno bolj zahtevni za reševanje. Na tem področju se soočamo z največjimi »pritiski« z več strani, tako strank, pooblaščencev, delodajalcev idr.,« je izpostavila načelnica UE.

V skladu s Sklepom Ministrstva za javno upravo o prenosu zadev so v letu 2023 prejeli tudi zadeve tujcev z UE Ljubljana, UE Maribor in UE Kranj, skupaj 305. Zaradi izredno povečanega obsega dela na področju tujcev jim je Ministrstvo za javno upravo odobrilo dodatno zaposlitev svetovalca za določen čas, in sicer do 31. 12. 2024. Zaradi izredne situacije v Ukrajini so podaljševali in na novo izdajali tudi dovoljenja Ukrajincem za začasno zaščito razseljenih oseb, novo izdanih dovoljenj je bilo 54.

Pogled na vložišče; foto: Kozjansko.info

UE Šmarje pri Jelšah predstavlja prvi stik državljanov z državo in obsega območje šestih občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah), ki skupaj merijo okoli 400 kvadratnih kilometrov in štejejo blizu 34 tisoč prebivalcev. Sedež ima v Šmarju, v naštetih krajih pa krajevne urade.

Na UE vodijo upravne postopke na I. stopnji in izvajajo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajajo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejajo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni so tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Okolje in prostor

Na področju okolja in prostora se vodijo najzahtevnejši upravni postopki, ki jih vodijo upravne enote, med drugim tudi milijonske investicije in posegi v lastninsko pravico.

Tudi tukaj se je v letu 2023 nadaljeval trend povečevanja števila postopkov, obravnavali so jih več kot 1100, rešili so jih 90 odstotkov.

Ob tem je marca 2023 vstopil v veljavo in uporabo nov Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji, na podlagi katerega so bili predpisani novi obrazci vlog, dokumentacije in tudi upravni akti.

Z implementacijo obrazcev v poslovanje so imeli težave praktično vsi – stranke, projektanti in tudi upravne enote. Kljub temu so lani rešili 334 vlog za gradbeno dovoljenje, kar pa predstavlja le 46 % vseh postopkov vezanih na področje okolja in prostora.

Na to področje sodijo še različna uporabna dovoljenja, vse vrste legalizacij ter nadomestila zaradi degradacije in spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Teh vlog je bilo rešenih 734, kar je 148 zadev na uradnika in je že več let visoko nad povprečjem med upravnimi enotami v Sloveniji.

Na UE Šmarje pri Jelšah urejajo tudi statuse vojnim veteranom, lani so priznali sedem novih statusov. Iz državnega proračuna je bilo po t. i. vojni zakonodaji za upravičence z območja UE Šmarje pri Jelšah izplačano 1.631.336 EUR, kar je 3,5 % več kot leta 2022.

Na področju kmetijstva so izvedli 1711 GERK sestankov, kar je 65 % več kot leta 2022, ko so bili visoko nad povprečjem v Sloveniji. Prijavljenih je bilo malo več zalog vina, 472 vlog,  kot leta 2022, 457 vlog. V primerjavi z lanskim letom je bilo kar nekaj manj ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča, obravnavali so 397 vlog, leta 2022 jih je bilo 500.

Kadrovska podhranjenost in nizke plače

Upravna in ostale statistike za preteklo leto kažejo, da je UE Šmarje pri Jelšah zastavljene cilje v Poslovnem načrtu za leto 2023 dosegla in celo presegla na več delovnih področij.

Rešenih zadev po prekoračitvi rokov ni bilo, prav tako ni bilo zaostankov. »Poslovno leto 2023 je bilo ‘pestro’, a ugotavljamo, da smo ga z dobro organizacijo uspešno zaključili,« je zadovoljna načelnica.

Ob tem je izpostavila tudi kadrovsko podhranjenost in nizke plače na upravnih enotah: »Postopkov je iz leta v leto več, število zaposlenih se je na naši UE od leta 1995 zmanjšalo iz 68 na 40, zaposleni so posledično izčrpani. Dodatno problematiko predstavljajo tudi nizke plače. Nekateri javni uslužbenci so uvrščeni v plačne razrede, ki so pod pragom minimalne plače, večina visoko izobraženih strokovnjakov pa prejema le 100 do 300 evrov nad minimalno plačo.«

Upravna enota Šmarje pri Jelšah se sicer pridružuje stavki upravnih enot, ki do sklenitve dogovora z vlado poteka vsako sredo.

Leto 2023 na UE Šmarje pri Jelšah v številkah

 • Izdali 102 dovoljenja za javne prireditve
 • Izvedli 106 obredov sklenitve zakonske zveze
 • Prijavili in odjavili 4.530 oseb
 • Izdali 3.387 osebnih izkaznic , 1.159 potnih listin in  2.693 vozniških dovoljenj
 • Izvedli 4639 postopkov povezanih z registracijo vozil, kar je 1019 več kot v letu 2022
 • Izdali 2245 dovoljenj za prebivanje tujcev, kar je 588 več kot v letu 2022
 • Obravnavali 1103 vloge na področju okolja in prostora
 • Rešili 334 vlog za gradbeno dovoljenje
 • Priznali 7 novih statusov vojnega veterana
 • Izvedli 1711 GERK sestankov
 • Izvedli 472 prijav zalog vina
 • Obravnavali 397 ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča
 • Glavna pisarna je izdala 14.394 računov, evidentirala 9.397 zadev in 38.663 dokumentov, skenirala 12.883 vročilnic in povratnic