Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da je na podlagi prejetega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-31/2023-4 – DGZR z dne 9. 10. 2023, začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023.

Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID in imajo zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 uničene več kot 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku ter skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Oškodovanci škodo prijavijo na Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijskih proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je priloga temu pozivu, na voljo pa je tudi na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah. Obrazec 2 mora biti s strani oškodovanca obvezno dvakrat podpisan in mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
  • davčno številko nosilca,
  • naslov nosilca,
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev,
  • GERK – številka GERK-a,
  • vrsto kulture in šifro – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (glej šifrant »H – Kmetijske kulture«, v prilogi),
  • poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti,
  • površino poškodovane kulture – dejansko površina poškodovane kulture v arih v GERK-u,
  • kontaktno telefonsko številko.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca 2 je v prilogi.

Priloga k Obrazcu 2 je kopija Zbirne – subvencijske vloge za leto 2023, na kateri oškodovanci pod posamezno kulturo vpišejo % poškodovanosti; posledično zaradi tega v obrazcu 2 ni treba izpolnjevati tabele pod točko 2 (Ocena škode).

Izpolnjene obrazce oškodovanci oddajo v času uradnih ur v pisarni št. 19, Klavdija Markuš, Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15,  najkasneje do srede, 15. 11. 2023.

Dodatne informacije: Klavdija Markuš, 03 817 16 88, [email protected].

*Naročena vsebina, naročnik Občina Šmarje pri Jelšah