Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Še nekaj dni za vložitev vlog za oprostitev NUSZ


Stavbno zemljišče in njegova uporaba sta podvržena plačilu nadomestila, katerega višino določi občina, kjer se zemljišče nahaja. Pogovorno je to nadomestilo bolj znano kot plačilo NUSZ, ki so ga dolžni plačati neposredni uporabniki nepremičnine (praviloma lastnik, lahko pa tudi najemnik). Obstajajo pa izjeme, ko je uporabnik oproščen plačila NUSZ.

Šesti in osmi odstavek 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003) določata:

Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih (komunalni prispevek). 

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stalne oblike denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V obeh primerih navedenih zgoraj, je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce.

Vsi, ki  izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila NUSZ v letu 2023kot to določata šesti in osmi odstavek 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003), da vlogo za oprostitev, skupaj s dokazili, predložijo svoji občinski upravi najkasneje do 31. 1. 2023.

Če do tega roka vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih Odloka.

Priporočljivo je, da do navedenega roka pristojnemu občinskemu organu javite morebitne spremembe (sprememba lastništva, sprememba zavezanca itd.), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2022.