Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Več kot 1,5 milijona evrov za doživetja grajskega razgleda na Gradu Podčetrtek


Občina Podčetrtek je prejela pozitivno odločbo za projekt z naslovom Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek. Občina je v marcu pripravila obsežno dokumentacijo za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter  vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo.

Med vsemi merili so izgubili le 3 točke, ker grad ni zaščiten kot spomenik državnega pomena oziroma vpisan med UNSCO zaščitene spomenike, tako so za vlogo s 107 točkami, od skupaj možnih 110, prejeli odločbo za sofinanciranje v višini 1.614.246,14 evrov.

Glavni izziv projekta je spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Namen investicije je energetska, programska in statična obnova dela gradu, ki v naravi predstavlja bivšo konjušnico, vključno z obnovo fasade in stavbnega pohištva ter predpriprava statične sanacije na obodnih zidovih. Obnova fasadnega ovoja reprezentativnega dela gradu omogoča zagotavljanje bistvenih zahtev varnosti, izgleda in uporabnosti konjušnice. Za zagotavljanje atraktivnosti in trajnosti bodo v projektu razviti novi turistični produkti, večinsko nadgrajeni z uporabo digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in celotne destinacije Podčetrtek s širšim območjem.

Projekt v celoti sledi osnovnemu namenu razpisa, ki stremi k spodbujanju večjih investicij v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj.

Aktivnosti projekta v celoti sledijo tudi ciljem Strategije kulturne dediščine 2020–2023 in usmeritvami za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028, še posebej naslednjim ciljem:
  • spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter izkoristiti njihove potenciale,
  • izboljšati dostopnost do spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine (tako fizično kot digitalno),
  • izboljšati kakovost življenja z ohranjanjem dediščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti,
  • vključevati dediščino v informacijsko družbo.
Z naložbo bo Občina Podčetrtek dosegla naslednje cilje ob zaključku projekta:

Spodbudila raznoliko uporabo in ponovno uporabo gradu Podčetrtek kot najpomembnejše kulturne dediščine ter izkoristila njegove potenciale: z izvedbo vlaganj v obnovo gradu Podčetrtek in vzpostavljenimi štirimi novimi turističnimi produkti bodo trajnostno izkoriščeni potenciali objekta kulturne dediščine in zagotovljeni multiplikativni učinki v širši regiji (kreiranje delovnih mest in gospodarska rast).

REZULTATI: 4 novi turistični produkti (1 I Fascinantno sodobno interaktivno doživetje imenovano Četrtkova sodba, 2 I Opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivna AR opazovalnica, 3 I Grajska pojedina – gastronomsko doživetje, 4 I Poroka na grajski terasi), 1 obnovljen objekt (grad Podčetrtek, del konjušnica).

Izboljšala dostopnost do spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine (tako fizično kot digitalno).

Dostopnost do dediščine – oddaljen dostop ali dostop na sami lokaciji – predstavlja dodano vrednost projekta. Njene različne oblike, snovne in virtualne, fizične in kognitivne, v ljudeh zbujajo najrazličnejše zaznave. Z naložbo v ureditev dvigala, ki bo omogočil premike v višja nadstropja, je zagotovljena fizična dostopnost, z vlaganji v k uporabniku usmerjeno informacijsko-komunikacijske tehnološke in digitalne rešitve za dvig dostopnosti, prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in kulturnega spomenika (sodobne digitalne tehnologije: Fascinantno sodobno interaktivno doživetje imenovano Četrtkova sodba, Opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom ter odzivna AR opazovalnica, ki omogoča informacijsko obogaten pregled z funkcijo interaktivnega zemljevida, ki predstavlja okoliške naravne in kulturne znamenitosti, športno-rekreativne atrakcije, gostinske ter nočitvene ponudnike na multimedijski način), je zagotovljena še digitalna dostopnost dediščine.

REZULTATI: urejena fizična dostopnost do objekta kulturne dediščine (1 dvigalo) in urejena fizična dostopnost (3 sodobna digitalna doživetja).

Izboljšala kakovost življenja z ohranjanjem dediščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti.

Dediščina je nenadomestljiva razvojna dobrina z visoko kulturno, družbeno, okoljsko, gospodarsko in znanstveno vrednostjo. Njeni viri so dolgoročne dobrine, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in upravljanju prostora. Veliko pozitivnih učinkov dediščine na gospodarske, kulturne, družbene in na okoljske segmente bivanja ponazarjajo vse številčnejši dokazi, ki lahko prepričajo najrazličnejše investitorje (lokalne in regionalne oblasti, zasebne lastnike, podjetja, človekoljubne, nevladne organizacije). Z naložbami v dediščino lahko neposredno ali posredno prispevamo h gospodarskemu razvoju. Kot sektor, ki ustvarja veliko delovnih mest, dediščina pokriva širok razpon poklicev z najrazličnejšimi vlogami ter stopnjami spretnosti in kvalifikacij (zaščita in obnova, inženirstvo in vzdrževanje, uprava in vodenje, proučevanja in promocija, raziskave, razvoj posebnih strok, interpretacija ter druge dejavnosti itn.), za katere so potrebne različne tehnike. Varovanje, ohranjanje, spodbujanje ter obogatitev objekta kulturne dediščine, gradu Podčetrtek, bo prispevalo k izboljšanju bivalnega okolja in kakovosti življenja.

REZULTAT: vzpostavljena nova turistična točka za namene turistične dejavnosti destinacije in primer dobre prakse obnove kulturnega spomenika (1 obnovljen objekt kulturne dediščine).

Vključevala dediščino v informacijsko družbo.

Občina Podčetrtek bo z k uporabniku usmerjenimi informacijsko-komunikacijskimi tehnološkimi in digitalnimi rešitvami vključila dediščino v informacijsko družbo, in sicer z razvojem treh gradnikov ponudbe: fascinantno sodobno interaktivno doživetje imenovano Četrtkova sodba, Opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom ter odzivna AR opazovalnica, ki omogoča informacijsko obogaten pregled z funkcijo interaktivnega zemljevida, ki predstavlja okoliške naravne in kulturne znamenitosti, športno-rekreativne atrakcije, gostinske ter nočitvene ponudnike na multimedijski način).

REZULTAT: 3 nove digitalne komponente dediščine gradu Podčetrtek.

Izvedena investicija bo spodbudila razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.

Investicijska vrednost projekta Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek znaša 2.497.136,44 EUR  (po tekočih cenah). Občina Podčetrtek bo proračunska sredstva za izvedbo investicije zagotovila v proračunu občine za leto 2022 in NRP od leta 2022 do 2025 (OB124-19-005) v višini 882.890,30 EUR.  Z odločbo pa je prejela sofinanciranje v višini 1.614.246,14 EUR iz Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost in s tem zagotovila vire za izvedbo.

Fotografije trenutnega stanja, po nekaj  osnovnih nujnih vzdrževalno-obnovitvenih delih in prvi revitalizaciji kulturnega spomenika: