Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Številne premestitve župnikov v Škofiji Celje, tudi na Kozjanskem


Škofija Celje je objavila seznam premestitev župnikov v letošnjem letu. Več sprememb se bo zgodilo tudi v župnijah na Kozjanskem.

Kot je sicer v navadi, se s 1. avgustom zgodijo premestitve, ne samo v celjski, temveč v vseh slovenskih župnijah.

“Za nami je prvo leto sinodalne poti. V resnici smo šele na njenem začetku. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari zelo preproste, da pot ni vedno ravna in lahka, da je zelo veliko ubogih in tujcev med nami. A ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo, če spregovorimo iskreno besedo – o sebi, o njih, o Bogu, o veri. Vemo, da na tej poti nismo sami. Pred nami se je že Sin »trdno odločil iti v Jeruzalem« (Lk 9,51). On nam daje poguma in moči, da tudi mi upremo svoj pogled proti Očetovemu obličju in se prepoznamo kot njegovi ljubljeni sinovi.

Zahvaljujem se vsem bratom duhovnikom, ki ste pogumno sprejeli odločitev in obnovili svoj odgovor Gospodu žetve,” so besede, s katerimi je premestitve pospremil celjski škof Maksimilijan.

Kakšne spremembe se obetajo v župnijah na Kozjanskem?

Spremembe je Škofija Celje najavila tudi za župnije na Kozjanskem.

Mag. Ernest Benko OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika moderatorja Župnije Olimje, župnijskega upravitelja Župnije Podčetrtek in župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Olimje, v Župniji Podčetrtek in v Župniji sv. Ema (1. 8.).

Danijel Golavšek OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Olimje ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Olimje in župnijskega soupravitelja Župnije Podčetrtek in Župnije sv. Ema (1. 8.).

Mag. Alojzij Kačičnik je razrešen službe župnika Župnije Ponikva ter imenovan za župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole (10. 8.).

Damjan Kejžar, župnijski upravitelj Župnije sv. Peter pod Svetimi gorami, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije sv. Ema ter imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli, Župnije Kozje, Župnije Buče in Župnije Podsreda (1. 8.).

Niko Krajnc je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 1. razrešen službe župnika Župnije Dramlje ter odhaja v pokoj (1. 8.).

Anton Krašovec je razrešen službe župnika Župnije Šentjanž na Vinski Gori in župnika soupravitelja Župnije Gornja Ponikva ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šentjanž na Vinski Gori (1. 8.).

Nikolaj Marovt je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. razrešen službe župnika Župnije Kozje in župnika soupravitelja Župnije Buče ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah (1. 8.).

Peter Orešnik, župnik Župnije Kalobje in župnik soupravitelj Župnije Dobje pri Planini, je imenovan za duhovnika, odgovornega za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših Šentjur (1. 8.).

Jože Planinc je razrešen službe župnika Župnije Griže ter imenovan za župnika Župnije Ponikva in župnika soupravitelja Župnije Dramlje (1. 8.).

Jože Vehovar, nadžupnik Nadžupnije Rogaška Slatina, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Kostrivnica in Župnije sv. Florijan ob Boču (1. 8.).

Viktor Vratarič je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. razrešen službe župnika Župnije Kostrivnica in župnika soupravitelja Župnije sv. Florijan ob Boču ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah (1. 8.).

Alojzij Weingerl je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. razrešen službe župnika Župnije Podsreda ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji (1. 8.).

Ostale premestitve v župnijah Škofije Celje

Dr. Andraž Arko OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa imenovan za župnika Župnije Nazarje (1. 8.).

Mag. Branko Balažic SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje (1. 8.).

Mag. Vladimir Bizjak, župnik Župnije Žalec, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Gotovlje in Župnije Griže ter mentorja župnijskemu vikarju Ivanu Šelihu (1. 8.).

Jože Brečko SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje. Hkrati je razrešen službe prodekana Dekanije Laško – Videm ob Savi (1. 8.).

Matej Dečman je razrešen službe župnika Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek ter imenovan za župnika Župnije Trbovlje – sv. Martin in župnika soupravitelja Župnije Trbovlje – sv. Marija, Župnije Dol pri Hrastniku in Župnije Hrastnik ter mentorja župnijskemu vikarju Gregorju Majcnu (1. 8.).

Ivan Hrastnik je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Mozirje in v župnijah v soupravi ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna (1. 8.).

Aleksander Koren je v skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika moderatorja Župnije Mozirje, Župnije Šmihel nad Mozirjem, Župnije Rečica ob Savinji in Župnije Šmartno ob Dreti (1. 9.).

Milan Kšela je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. razrešen službe župnika Župnije Brežice ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji in mentorja duhovnemu pomočniku Petru Marčunu (1. 8.).

Matic Lesjak je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Celje – sv. Danijel ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Vlado Leskovar, župnijski upravitelj Župnije Bizeljsko in župnijski soupravitelj Župnije Kapele, je imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Pišece (1. 8.).

Tone Lipar SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Celje – bl. A. M. Slomšek (1. 8.).

Gregor Majcen je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Brestanica in v Župniji Pišece ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Trbovlje – sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Peter Marčun je razrešen službe duhovnega pomočnika v Nadžupniji Laško, v Župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v Župniji sv. Miklavž nad Laškim in v Župniji sv. Jedert nad Laškim ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Brežice. (1. 8.).

Andrej Mazej je razrešen službe župnika Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače ter imenovan za duhovnega pomočnika župniku Janku Rezarju (1. 8.).

Rok Metličar, nadžupnik Nadžupnije Laško, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Dol pri Hrastniku in župnijskega soupravitelja Župnije Hrastnik (1. 8.).

Luka Mihevc je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Velenje – sv. Marija in v skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v Župniji Mozirje, v Župniji Šmihel nad Mozirjem, v Župniji Rečica ob Savinji in v Župniji Šmartno ob Dreti (1. 9.).

Tomaž Pinter OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Nazarje (1. 8.).

Janko Rezar, župnik Župnije Velenje – sv. Martin, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek, Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače, Župnije Šentjanž na Vinski Gori, Župnije Gornja Ponikva in Župnije Velenje – sv. Marija, ter mentorja župnijskima vikarjema Maticu Lesjaku in Janezu Turineku ter stalnemu diakonu Andreju Vrabiču (1. 8. in 1. 9.).

Robert Smodiš je razrešen službe hišnega duhovnika pri sestrah frančiškankah Brezmadežnega spočetja v Krškem in ima dovoljenje za ekskardinacijo iz Škofije Celje, ki postane veljavno z dovoljenjem za inkardinacijo v Škofijo Murska Sobota (1. 8.).

Ivan Šelih je razrešen službe župnika Župnije Senovo in župnika soupravitelja Župnije Koprivnica ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Žalec in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Tomaž Šojč je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Trbovlje – sv. Martin in župnijskega soupravitelja Župnije Trbovlje – sv. Marija ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Brestanica in župnijskega soupravitelja Župnije Senovo in Župnije Koprivnica (1. 8.).

Jože Špes je razrešen službe župnika Župnije Brestanica in župnika soupravitelja Župnije Pišece ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Brestanica (1. 8.).

Ivan Šumljak je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna ter imenovan za župnika Župnije Brežice (1. 8.).

Marko Tostovršnik je z razveljavitvijo Aneksa k dekretu št. 12/2017 razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Šoštanj ter ostaja v pokoju (5. 7.).

Janez Turinek je razrešen službe župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Andrej Vrabič, stalni diakon, je prejel pastoralni dekret za opravljanje diakonske službe na pastoralnem področju, ki je zaupano župniku Janku Rezarju (1. 9.).

Branko Zemljak je s sprejemom odpovedi v skladu s kan. 538 – § 3. razrešen službe župnika Župnije Gotovlje ter odhaja v pokoj (1. 8.).

Rok Vinko Žlender CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Dobova, v Župniji Artiče in v Župniji Sromlje (1. 8.).

foto: posvetitev celjskega škofa Maksimilijana