Kako z nepovratnimi sredstvi razvijamo podeželje

30. 12. 2021 6:20

Za razvoj lokalnih območij, predvsem manjših, podeželskih občin je bistvenega pomena, da se zagotovi financiranje projektov, ki vključujejo tako javni, zasebni in ekonomski sektor. Občina Rogatec je ob pomoči sredstev programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) izvedla projekte, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma, ohranjanje kulturne dediščine in na medgeneracijsko sodelovanje. Projekti so manjše vrednosti, vendar zelo pomembni za razvoj podeželskega območja. Tudi v prihodnji finančni perspektivi je bistvenega pomena, da se tovrstni program ohrani in omogoči nadaljnji, celovit razvoj, z izvedbo projektov, po pristopu »od spodaj navzgor«.Občina Rogatec

Razvojna agencija Sotla že drugo programsko obdobje izvaja funkcijo vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Pozitivna mnenja v okolju so dokaz, da je pristop CLLD, ki ga izvaja LAS, v lokalnem okolju ključen dejavnik razvoja podeželskega in urbanega območja Obsotelja in Kozjanskega.

Za aktualno obdobje 2014–2020 je LAS Obsotelje in Kozjansko s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejel odločbo za odobrena CLLD sredstva v skupni višini 1.502.250,00 €, od tega je bilo 1.471.975,00 € namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja (SLR). Slednjo na območju uresničujejo iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je namenjen razvoju urbanih središč.

Na osnovi uspešnega izvajanja programa CLLD in pristopa »od spodaj navzgor« ter iz naslova podaljšanja programskega obdobja, so v zadnjem času prejeli še dodatna sredstva v skupni vrednosti 602.132,17 €, ki so jih prav tako namenili za izvajanje novih, dodatnih projektov.

Črpanje CLLD sredstev v sodelovanju z LAS Obsotelje in Kozjansko nam ob sofinanciranju projektov velikokrat uresniči tudi kakšno našo željo in poslovni cilj.OKP d.o.o.

LAS Obsotelje in Kozjansko je tako že odobril 27 projektov, 7 iz regionalnega in 20 iz kmetijskega sklada. V teku pa je tudi ocenjevanje vlog v okviru 3. javnega poziva sklada ESRR, kjer se prav tako na območju obeta še nekaj novih projektov in vsebin.

LAS Obsotelje in Kozjansko pa svoje poslanstvo uspešno uresničuje tudi na področju prijav in izvajanja projektov sodelovanja LAS, kjer se v partnerstva povezujemo z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji in tujini. Kar šest projektov so že izvedli oziroma so v izvajanju, zanje pa prejeli 329.590,19 € dodatnih sredstev za razvoj območja.

CLLD tudi v 2021-2027

Poleg nacionalno specifičnega naslavljanja regij in spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (pristop od zgoraj navzdol) je potrebno ustrezno naslavljati tudi izzive na podlagi pobud od spodaj navzgor. Aktivno vključevanje in soodločanje partnerjev na nižjih ravneh zaradi boljšega poznavanja lokalnih izzivov in potencialov predstavljajo ključen prispevek k uravnoteženemu razvoju, višji dodani vrednosti in dvigu odpornosti posameznih regij. Za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja bo tako pomemben več nivojski pristop. Vse to govori v prid izvajanju pristopa CLLD, ki si ga tako na območju Obsotelja in Kozjanskega obetamo tudi v obdobju 2021-2027, saj je že potrjeno, da se bo pristop »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« CLLD, izvajal na celotnem območju države.

Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o aktualnem dogajanju LAS Obsotelje in Kozjansko, na spletni strani: https://www.las-ok.si/ in družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/lasoink/

Naročnik: RA Sotla

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X