Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Začenja se komunalna ureditev industrijske cone Šentjur jug 3


Podpisana je pogodba za začetek del na komunalni ureditvi industrijske cone Šentjur jug 3. Izvajalec bo z deli pričel že v naslednjih tednih, dela pa naj bi bila končana v drugi polovici leta 2022. Vrednost del, ki jih bo izvedlo na razpisu izbrano podčetrtško podjetje Tomgrad, po pogodbi znaša dobrih 3,73 milijona evrov. Projekt je sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi.

Pridobitev evropskih in državnih sredstev

Občina Šentjur je za izvedbo projekta »Komunalno urejanje industrijske cone Šentjur jug 3« uspešno pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bilo za sofinanciranje projekta, ki ga bo Občina Šentjur izvajala v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, odobrenih dobrih 2,6 milijona evrov. Dodatnih 880.000 evrov upravičenih stroškov bo zagotovljenih iz državnega proračuna, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vrednost celotnega projekta znaša 3,9 milijona evrov.

Dokončna ureditev industrijskega območja v mestu

Občina Šentjur je pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta »Komunalno urejanje industrijske cone Šentjur jug 3« s katerim bo dokončno urejena industrijska cona v Šentjurju. Zametki te sicer segajo že v 70. in 80. leta prejšnjega stoletja, ko so bili na tem mestu zgrajeni večji proizvodni obrati. Nato se je občina lotila celostnega urejanja območja, ki je obsegalo v vseh fazah tudi obsežne protipoplavne ukrepe. Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur – jug 2 je Občina Šentjur izvedla v letih 2011 in 2012, investitorji pa so na tem območju postopoma zgradili nove gospodarske stavbe. Z izvedbo projekta ureditve industrijske cone Šentjur – jug 3 se bo povsem uredil še zadnji, skrajni jugozahodni del cone ter s tem zaokrožil industrijski del mesta Šentjur.

V sklopu projekta tudi rekonstrukcija ceste, dograditev kolesarske steze in pešpoti,…

V okviru projekta bo Občina Šentjur uredila prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zagotovila protipoplavne ukrepe na območju Industrijske cone Šentjur jug 3. S tem bo zagotovila dostop do gradbenih parcel, na katerih se bo izvajala poslovna dejavnost ter s tem boljše pogoje za podjetja v poslovni coni. V sklopu del bo izvedena rekonstrukcija ceste v cono, dograjeni bosta kolesarska steza in pešpot. Na novo se bo zgradilo krožišče na mestu obstoječega nesemaforiziranega križišča, kjer se križata cesti Šentjur – Črnolica in Podgora – Nova vas. Urejeni bodo nov prepust za odvajanje zalednih voda ter nova cestna razsvetljava. Izvedeni bodo tudi protipoplavni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni na tem območju.

Naložba bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni, k povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter k povečanju zaposlovanja v podjetjih na tem območju.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

foto: Občina Šentjur