Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Odobrenih devet projektov, ki pomenijo doprinos za širši krog prebivalcev Obsotelja in Kozjanskega

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko je konec februarja dobila pozitivne odločbe za vseh devet projektov, ki so bili izbrani na 3. javnem pozivu za sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Vsi projekti so bili na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjeni v celoti.

Skupna vrednost odobrenih CLLD sredstev sklada EKSRP za vseh devet projektov znaša 536.691 €, medtem ko je celotna vrednost 962.900 €. Vsebinsko so projekti raznoliki, vsak pa prinaša na območje tudi novost in doprinos za širši krog prebivalcev Obsotelja in Kozjanskega. Naj na kratko povzamemo posamezne projekte in osnovne značilnosti:

  • Aktivacija Obsotelja (prijavitelj Občina Rogaška Slatina): aktivnosti projekta so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina in ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici.
  • Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev (prijavitelj Občina Kozje): projekt zajema obnovo in modernizacijo obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za ostale starostne skupine, tako se med drugim predvideva ureditev ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših in vzpostavitev knjigobežnic ob igriščih.
  • Olje za čistejše okolje (prijavitelj OKP d.o.o.): nove ulične zbirne posode in razdeljene male zbirne posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah so glavni doprinos za območje Obsotelja in Kozjanskega.
  • Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (prijavitelj Kozjanski park): projekt predvideva ureditev Gobarske učne poti na območju občine Podčetrtek in ureditev razstave gob na gradu Podsreda.
  • Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim! (prijavitelj Zavod Učenjak): v okviru projekta se bo na lokalnih šolah oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.
  • Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (prijavitelj Kip vizija d.o.o): namen projekta je vzpostavitev pogojev za trženje treh vrst lokalih storitev: storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajemajo čiščenje in energijsko urejanje prostorov; storitev za urejanje okolice (zelenice, parki …) ter storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in druga dela v visokodebelnih sadovnjakih.
  • Center za promocijo vin, kulture in turizma (prijavitelj Občina Podčetrtek): v sklopu projekta bo urejeno gospodarsko poslopje Banovina, v katerem bo vzpostavljen Center za promocijo vin, kulture in kulinarike. V projektu se predvideva tudi vzpostavitev inovativnega spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin.
  • Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah (prijavitelj Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah): projekt predvideva ureditev pešpoti okoli ribnikov v Šmarju pri Jelšah, ureditev piknik prostora in postavitev urbane opreme. Razvita bosta tudi dva nova turistična produkta, s katerima bo dodatno spodbujen zeleni in doživljajski turizem ter »zdrava« ribja kulinarika.
  • Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine (prijavitelj Občina Rogatec): projekt predvideva investicijo v ureditev dela konjušnice v Rogatcu, ki jo bodo preuredil v nastanitvene kapacitete in tako pridobil 23 novih ležišč. Dodatno bodo oblikovani tudi novi programi, vezani na rokodelstvo in turistično ponudbo območja.

Vsi projekti so se že začeli izvajati, tako da bodo nove vsebine kmalu na voljo prebivalcem našega območja.

Utrinki že izvedenih projektov s sredstvi CLLD:

Naročnik: RA Sotla, avtorja fotografij: Tomaž Žnider in Blaž Lah