Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kolesarski, konjeniški in pohodniški butični turizem bogati ponudbo kozjansko-obsoteljskih destinacij (video)


Kolesarski, konjeniški in pohodniški butični turizem so želene oblike turizma v tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Čezmejno projektno partnerstvo konec meseca februarja zaključuje projekt RIDE & BIKE II, kjer so partnerji iz Slovenije in Hrvaške skupaj razvijali nove produkte trajnostnega, butičnega in petzvezdičnega turizma.

Uspeli so, da so v razvoju konjeniških, kolesarskih in pohodniških doživetij kar najbolj sledili načelom trajnosti, ki narekujejo globalne trende razvoja turizma.

Konec februarja se uspešno zaključuje dve in pol leti trajajoč projekt, ki je na obmejno območje doprinesel cel kup novosti na področju aktivnega preživljanja prostega časa.

Butični turizem je nasprotje množičnemu turizmu in si ga predstavljamo kot turizem z obvladljivim številom turistov, ki ponudniku prinesejo razmeroma veliko korist, ponudnik pa jim zato ponudi nekaj posebnega, pristnega in iskrenega, česar ne more ponuditi neomejenemu številu turistov. Petzvezdični turizem je poseben, morda boljši, predvsem pa bolj pristen, oseben in iskren turizem, ki ponuja turistu posebno osebno doživetje s kolikor mogoče veliko osebnega stika s turističnimi ponudniki.

Projektne aktivnosti RIDE&BIKE II so se izvajale s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, in sicer z namenom sredstva za nadgradnjo kolesarskega in konjeniškega turizma na čezmejnem območju Obsotelja in Kozjanskega, Spodnjeposavske regije in Krapinsko – zagorske ter dela Zagrebačke županije. Skupna vrednost projekta znaša 875.472,55 EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 EUR.

Vodilni partner projekta »RIDE & BIKE II« je Zagorska razvojna agencija s projektnimi partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije, Turistička zajednica »Savsko-Sutlanska dolina i brigi«, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Cilj projekta je bil okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje in razvoj kolesarjenja in konjeniškega turizma v obmejnih regijah in izboljšanje skupne čezmejne turistične ponudbe. Glavni rezultat projekta je tako povečanje števila obiskovalcev čezmejne RIDE&BIKE destinacije, kar so partnerji dosegli z inovativnim povezovanjem naravne in kulturne dediščine, s predlogi aktivnih počitnic in interpretacijo dediščine za aktivne turiste oziroma kolesarje in konjenike. Vzpostavljeni so bili novi, inovativni in trajnostni turistični produkti, urejena infrastruktura za obiskovalce, ki omogoča interpretacijo dediščine (interpretacijske točke), ključni ponudniki in deležniki v destinaciji so si na izobraževanjih še dodatno nadgradili znanja, velik poudarek pa je bil namenjen tudi promociji RIDE&BIKE destinacije tako doma kot v tujini.

Konkretni rezultati čezmejnega projekta so:
  • organizirana RIDE&BIKE ponudba oziroma opredeljena Skupna strategija RIDE&BIKE destinacije, trasirane in digitalizirane (6) kolesarske in (5) konjeniške poti, urejenih 20 postajališč oziroma interpretacijskih točk na čezmejnem območju, oblikovanih 5 kolesarskih, 5 konjeniških in 2 skupna čezmejna RIDE&BIKE itinerarja,
  • pilotna izvedba RIDE&BIKE itinerarja oziroma nakup pilotnega sistema avtomatizirane izposoje koles v Šentjurju, izvedeno pilotno certificiranje konjeniške poti v Krapinsko-zagorski županiji in izvedeno pilotno testiranje RIDE&BIKE ponudbe,
  • vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje RIDE&BIKE destinacije oziroma oblikovan Akcijski načrt dolgoročnega sodelovanja destinacije,
  • izvedene 3 študijske ture (primeri dobrih praks na Hrvaškem, v Sloveniji in Avstriji), sodelovanje projektnih partnerjev na skupni delavnici storytellinga, izvedenih 10 delavnic z več kot 100 udeleženci zasebnega in javnega turističnega sektorja,
  • oblikovani standardi za gostinsko in nastanitveno ponudbo, namenjeno kolesarjem in konjenikom ter standardiziranih 10 objektov (standardizacija objektov se nadaljuje tudi po zaključku projekta),
  • organizirana 2 čezmejna konjeniška in 2 kolesarska dogodka, organizirane kolesarske in konjeniške strokovne ekskurzije za touroperaterje, oblikovani specifični inovativni tematski spominki in sistematična promocija skupnih turističnih produktov skozi sodobne informacijske kanale.
Karta območja Ride & Bike:

PARTNER RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA:

Na območju Obsotelja in Kozjanskega smo s projektom pridobili cel kup novosti, med katerimi gre seveda posebej izpostaviti tri novo vzpostavljene  interpretacijske točke: ena v Rogaški Slatini, ena v Kozjem in ena na območju Rudnice v občini Podčetrtek. Ob opremi za obiskovalce na novo vzpostavljenih točkah, smo digitalizirali tudi dve poti, eno kolesarsko, 21 kilometrsko pot na območju Rudnice in eno konjeniško pot s štartom v Rogatcu. Razvojna agencija Sotla je izvedla izobraževalne delavnice za obstoječe turistične vodnike in ponudnike turističnih proizvodov in storitev ter gostinske in nastanitvene ponudnike animirala za pridobitev znaka kolesarjem/konjenikom prijazno, v skladu z novo vzpostavljeno standardizacijo v projektu.

PARTNER RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO:

Razvojna agencija Kozjansko je bila zadolžena za ureditev treh interpretacijskih točk in vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles na območju Šentjurja. Poleg tega je izdelala načrt upravljanja z obiskovalci skladno z načeli Slovenia Green, izvedla je izobraževalne delavnice za ponudnike turističnih proizvodov in storitev ter podporne institucije v turizmu, organizirala sejemske nastope (Turistična borza WTM v Londonu v letu 2019 in e-predstavitev na virtualnem sejmu v Nemčiji v letu 2021) in ostale promocijske aktivnosti, na katerih je predstavljala čezmejno destinacijo in novo nastale celostne kolesarske in konjeniške produkte v povezavi z naravno in kulturno dediščino in gastronomijo, skladno s trajnostnimi načeli.