Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin. Občutno višje tudi povprečnine


Poslanci so v ponedeljek z 81 glasovi podpore podprli predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 mio € prihrankov.

Že septembra je bil z vlado podpisan dogovor o povišanju povprečnin občinam. 

Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) posega v dvanajst področnih zakonov. Konkretne rešitve, ki jih prinaša:

 • plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani in za brezposelne osebe državljane Republike Slovenije in tujce ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči prevzame državni proračun, zmanjšanje stroškov občin za 19.485.000,00 €,
 • financiranje družinskega pomočnika prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 7, 9 mio €,
 • financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo, zmanjšanje stroškov občin za 3 mio €,
 • izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva (finančnih učinkov ni),
 • določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo, ki bo poslej tudi za notarje plačljiva, višji prihodki občin okvirno za 250.000 €,
 • občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih (finančnih učinkov ni),
 • sofinanciranje občin z romskimi prebivalci 6,05 mio € (postopoma v štirih letih),
 • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR) (finančnih učinkov ni),
 • določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe za občine (v letu 2021 dodatnih 25,9 mio evrov, sicer skupno letno 77 mio evrov),
 • sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država, zmanjšanje stroškov občin za 5,5 mio evrov,
 • obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država, zmanjšanje stroškov občin za 1,9 mio evrov.

Skupni finančni učinki bodo tako letno več kot 70 mio €.

Vlada zvišala tudi povprečnine

Kljub epidemiji, je Vlada Republike Slovenije spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto za skoraj 35 evrov: s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra. Za leti 2021 in 2020 pa se obeta dvig še za dobre 4 evre, to je na 628,20 evra. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen znesek povečala kar za 40 evrov za leto 2021, ko je bila načrtovana povprečnina v višini 588,30 evra.

Formula za izračun povprečnine za posamezno občino se izračuna po naslednji formuli:

PRIMERNA PORABA OBČINE (PPi) = POVPREČNINA x ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE x VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

Vsota korigiranih kriterijev je seštevek korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev mlajših od 15 in število prebivalcev starejših od 65 let)

Podpis dogovora o povprečninah

Župani sicer kljub temu opozarjajo, da to še vedno ne zadošča za poplačilo vseh zakonsko določenih nalog.

Dogovor so septembra z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Boštjanom Koritnikom podpisali predsedniki reprezentativnih združenj občin:

 • Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Podčetrtek
 • Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in župan Občine Pivka
 • mag. Gregor Macedoni, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

B.S., vir: gov.si