Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To so projekti, ki jih nameravajo v Šentjurju realizirati do leta 2030


Občina Šentjur je pretekli teden v javno razpravo dala osnutek ključnega občinskega razvojnega dokumenta Dolgoročni razvojni načrt Občine Šentjur 2021–2030,  v pripravo katerega so bili vključeni tudi občani s svojimi potrebami in željami, ki jih je občina ugotavljala preko anket.

Dokument bo v javni obravnavi do 8. novembra 2020.

Dokument s temeljnim ciljem enakomerno razvite občine opredeljuje ukrepe ter izvedbene projekte in programe po štirih zastavljenih ciljih: Podjetništvu in turizmu prijazna občina, Trajnostna in zelena občina, Povezana občina ter Ljudem prijazna in varna občina.

Cilji dolgoročnega razvojnega programa so določiti dolgoročne smernice razvoja glede na trenutno stanje, izzive in potrebe z upoštevanjem razvojnih gibanj in trendov, zagotavljati oziroma izboljšati kakovost življenja vseh prebivalcev občine z zagotavljanjem enakomernega in uravnoteženega razvoja – ekonomskega, družbenega in okoljskega, povezati ključne razvojne interese v nosilne projekte in jih vključiti v regionalne in državne razvojne programe in druge strateške dokumente, povezati posamezne nosilce projektov na območju občine z namenom izvajanja skupnih projektov in poenotiti stališča vseh ključnih deležnikov glede razvojnih usmeritev in strateških vsebin.

Temeljni cilj pa je enakomerno razvita občina. Ta cilj je krovna paradigma razvoja občine, ki se prepleta z vsemi ostalimi cilji ter je namenjen predvsem spodbujanju razvoja podeželja in zagotavljanju enakomernega razvoja celotnega območja občine. Enakomeren razvoj območja občine izhaja iz potreb posameznega okolja. Ker so potrebe urbanih in podeželskih okolij znotraj občine različne, je sorazmeren tudi razvoj in porazdelitev sredstev.

Spodaj predstavljamo glavne sklopu in načrtovane ukrepe, projekte in programe do leta 2030.

Ukrepi, projekti in programi po sklopih

Podjetništvo:

UKREPI:

 • Zagotavljanje ustreznih prostorsko-komunalnih pogojev za vzpostavitev in širitev podjetniške in obrtne dejavnosti ter zagotavljanje gradnje manjših poslovnih con,
 • spodbujanje sodelovanja in mreženja podpornih institucij,
 • širitev kapacitet, namenjenih tehnološkemu razvoju in inovativnosti,
 • vzgoja mladih za podjetništvo in ustvarjanje pogojev za zadržanje mladih visoko izobraženih kadrov na območju občine, spodbujanje mentorskih programov,
 • razvoj sodobnih oblik podjetništva – socialno podjetništvo, kooperative s spodbujanjem vpeljevanja socialnih in zelenih inovacij v vse inovacijske procese,
 • razvoj podpornih storitev podjetništvu.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Komunalno opremljanje poslovnih con v krajevnih središčih,
 • izgradnja podjetniških inkubatorjev in drugih infrastrukturnih pogojev za razvoj gospodarstva.

IZVEDBENI PROGRAMI

 • Izvajanje podpornih storitev za podjetja,
 • izvajanje programa predinkubiranja in inkubiranja za nosilce podjetniških idej in mlada podjetja,
 • spodbujanje razvoja malega gospodarstva,
 • določitev območij poslovnih con na obrobju mesta Šentjur.

Turizem:

UKREPI

 • Spodbujanje sodelovanja na področju razvoja in spodbujanje širitve nastanitvenih zmogljivosti ter druge turistične infrastrukture,
 • zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj turistične dejavnosti,
 • oblikovanje turistične in gastronomske regije v povezavi s sosednjimi lokalnimi skupnostmi,
 • razvoj dodatne turistične ponudbe, lokalnih produktov, ki so širše prepoznavni,
 • spodbujanje vlaganj v promocijo posameznih turističnih vsebin skozi vzpostavljeno mrežo komunikacijskih kanalov s poudarkom na sodobnih inovativnih pristopih,
 • ohranjanje in revitalizacija objektov kulturne dediščine,
 • nadgradnja organiziranosti in krepitev razvojne, promocijske, trženjske ter organizacijske podpore za izvajanje turistične dejavnosti in zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje,
 • z modernimi in tehničnimi rešitvami posodobiti muzejske zbirke,
 • urejanje krajevnih središč,
 • urejanje območja Slivniškega jezera.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Urejanje Zgornjega trga,
 • ustvarjanje pogojev za turistični razvoj mesta in krajevnih središč,
 • ureditev turistične javne infrastrukture,
 • digitalizacija turistične ponudbe (infrastruktura, turistična in kulturna ponudba, muzejske zbirke … ).

IZVEDBENI PROGRAMI

 • povezovanje različnih deležnikov z namenom bogatitve turistične ponudbe na območju celotne občine,
 • oblikovanje gastronomske regije in vpeljevanje avtohtone kulinarične ponudbe v lokalne gostinske obrate in ponudba iz lokalnih surovin oz. vsestransko izboljšanje kulinarične ponudbe v lokalih, na prireditvah in dogodkih,
 • spodbujanje, promocija in ostale podporne storitve za širitev nastanitvenih zmogljivosti v občini ter spodbujanje širitve turističnih dejavnosti na kmetijah,
 • razvoj dodatne turistične ponudbe na območju celotne občine,
 • razvoj zelenega turizma,
 • oblikovanje petzvezdničnih doživetij,
 • spodbujanje društvenega dela na področju turizma in podpora pri izvedbi prireditev,
 • vključevanje raznolikih kulturnih in športnih programov v turistično ponudbo.

Kmetijstvo in razvoj podeželja:

UKREPI

 • Spodbujanje povečanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • razvoj lokalnih blagovnih znamk ter povezovanja med ponudniki (prodaja tržnih viškov ene kmetije na sosednji),
 • podpora promociji lokalno pridelanih produktov in podpora pri lokalnem trženju s spodbujanjem vključevanja lokalno pridelane hrane v javne zavode (šole in vrtci) ter prodajo prehranskih izdelkov na enem mestu, ponudba in promocija lokalno pridelane hrane v gostinskih lokalih,
 • podpora ohranjanju kmetijske dejavnosti,
 • podpora obnovi infrastrukture na podeželju,
 • podpora mladim prevzemnikom kmetij/gospodarjem pri začetnih investicijah,
 • spodbujanje socialne vključenosti, še posebej območij, ki so težje dostopna in oddaljena od mestnega in vaških jeder,
 • spodbujanje prehranske samooskrbe prebivalcev,
 • spodbujanje revitalizacije opuščenih kmetijskih gospodarstev in površin.

IZVEDBENI PROJEKTI IN PROGRAMI

 • Spodbujanje trajnostnega kmetijstva,
 • spodbujanje diverzifikacije kmetijske dejavnosti s poudarkom na spodbujanju dopolnilnih dejavnosti,
 • spodbujanje lokalne samooskrbe in uporabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih in gostinskih obratih,
 • spodbujanje socialne vključenosti na območjih, oddaljenih od krajevnih središč,
 • lokalni programi oskrbe na domu za starejše s podeželja,
 • vzpostavitev lokalne tržnice.

Okolje in prostor:

UKREPI

 • Oskrba s pitno vodo,
 • dograditev javnega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter spodbujanje gradnje individualnih čistilnih naprav,
 • odgovorno ravnanje z odpadki ter sanacija črnih odlagališč,
 • spodbujanje ukrepov energetske sanacije in uporaba obnovljivih virov energije,
 • izvajanje protipoplavnih ukrepov,
 • vzdrževanje in zaščita naravne dediščine (varovana območja in habitati, Natura 2000),
 • skrb za urejeno podobo javnega prostora z nakupom strateških zemljišč,
 • urejanje mestnega (mestni park, mestni trg) in krajevnih središč,
 • nadaljevanje aktivne zemljiške politike (usklajevanje s skladom kmetijskih zemljišč, odprodaja nepotrebnega premoženja … ),
 • sanacija plazov.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Ravnanje z odpadnimi vodami,
 • širitev in posodobitev vodovodnega sistema v občini ter ohranjanje in zagotavljanje novih vodnih virov,
 • ureditev mestnega parka v Šentjurju,
 • ureditev mestnih in krajevnih jeder,
 • urejanje pokopališč in poslovilnih vežic,
 • protipoplavni ukrepi na vodotokih Voglajne s pritoki ter v Loki pri Žusmu,
 • sanacija plazov,
 • ureditev protipoplavnih ukrepov v Loki (vključno z mostom),
 • širitev sistema ekoloških otokov in njihova urejenost,
 • nadaljevanje investicij v zeleno transformacijo (energetska sanacija stavb, prehod na obnovljive vire energije),
 • sistem izposoje javnih koles v Šentjurju in ostalih lokalnih središčih,
 • prenova javne razsvetljave.

IZVEDBENI PROGRAMI

 • Podpora izgradnji individualnih in skupnih čistilnih naprav,
 • sprememba OPN,
 • povečanje vključenosti gospodinjstev v odvoz odpadkov. spodbujanje ločevanja odpadkov, iz gospodinjstev in njihova ponovna uporaba,
 • novelacija lokalnega energetskega koncepta,
 • spodbujanje čistejšega transporta (krepitev javnega prevoza, e-mobilnost … ), ustrezno čiščenje vodotokov.

Prometna infrastruktura:

UKREPI

 • Investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih in državnih cest,
 • urejanje javnih parkirnih površin,
 • ureditev mreže kolesarskih poti in povezovanje z okoliškimi občinskimi središči z vzpostavitvijo in širitvijo sistema izposoje koles,
 • ureditev obstoječih prehodov za gibalno in senzorno ovirane osebe,
 • urejanje ostale prometne infrastrukture,
 • spodbujanje uporabe javnega prevoza.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Navezovalna cesta Dramlje – Črnolica,
 • obnova in rekonstrukcija državnih cest,
 • obnova in rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest na območju celotne občine,
 • gradnja državnih in lokalnih kolesarskih povezav Celje – Štore – Šentjur, Šentjur – Šmarje pri Jelšah,
 • pločniki in površine za pešce v lokalnih središčih in njihova prilagoditev za gibalno in senzorno ovirane osebe,
 • izgradnja infrastrukture za spodbujanje ukrepov trajnostni mobilnosti,
 • urejanje krajevnih avtobusnih postajališč.

IZVEDBENI PROGRAMI

 • Novelacija celostne prometne strategije,
 • spodbujanje uporabe ukrepov trajnostne mobilnosti,
 • izvajanje ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.

Digitalizacija:

UKREPI

 • Spodbujanje gradnje širokopasovnih omrežij,
 • postavitev Wi-Fi točk,
 • digitalizacija upravnih postopkov,
 • pametna naselja in vasi,
 • spodbujanje posameznikov, organizacij in gospodarstva za hitrejšo vpeljavo sodobnih tehnologij, elektronskih rešitev in e-poslovanja v vse procese.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Širitev širokopasovnega in optičnega omrežja,
 • javno Wi-Fi omrežje v večjih središčih,
 • digitalizacija poslovanja občinske uprave (digitalizacija procesov in postopkov občinske uprave, spletna platforma za pametno mesto in vasi s prosto dostopnimi podatki, aplikacije za podporo storitvam pametnega mesta in vasi).

Kakovost bivanja (področje, ki zajema vzgojo, izobraževanje, zdravje, socialo, skrb za starejše in ostale ranljive skupine, kulturo, šport, dejavnosti mladih in aktivnosti s področja varnosti):

UKREPI

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 • Energetska sanacija javnih objektov in zagotavljanje infrastrukture glede na potrebe,
 • spodbujanje razvoja novih storitev ter vzpostavljanje pogojev za dostopnost do kakovostnih izobraževalnih programov,
 • spodbujanje formalnih in neformalnih oblik izobraževanja odraslih,
 • omogočanje dodatnih izobraževanj in programov prekvalifikacij v skladu s potrebami lokalnega okolja.

KULTURA IN KULTURNE DEDIŠČINE

 • Skrb za bogato kulturno in društveno dejavnost,
 • posodobitev in digitalizacija obstoječih muzejskih zbirk,
 • dograditev in rekonstrukcija infrastrukture, namenjene za izvajanje kulturnih dejavnosti,
 • vključevanje kulturne ponudbe (tudi zasebnih zbirk) v turistično ponudbo,
 • razvoj sistema sodobnega informiranja in trženja kulturne ponudbe.

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

 • Zagotavljanje pogojev in infrastrukture za izvajanje programov socialnega varstva in zdravstvene dejavnosti,
 • sorazmernost institucionalnega varstva in varstva starostnikov na domu,
 • spodbujanje uvajanja novih programov zdravstvenega in socialnega varstva za posamezne ciljne skupine,
 • spodbujanje aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja prebivalcev,
 • odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane.

DELO Z MLADIMI:

 • Zagotovitev ustrezne infrastrukture in pogojev za delovanje mladinskih društev in izvajanje Programa mladinskega dela.

ŠPORT:

 • Zagotavljanje infrastrukture in pogojev za vrhunske športne dosežke ter rekreacijo občank in občanov,
 • izgradnja nove športne infrastrukture,
 • spodbujanje športnih dejavnosti med vsemi generacijami.

VARNOST:

 • Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in opreme za izvajanje del in nalog Civilne zaščite Občine Šentjur in gasilskih enot,
 • gradnja oziroma obnova gasilskih domov,
 • investicije v vozila in opremo za prostovoljna gasilska društva.

IZVEDBENI PROJEKTI

 • Širitev in novogradnje enote vrtca,
 • energetska sanancija OŠ Hruševec,
 • investicijsko vzdrževanje šolskih objektov in njihova energetska sanacija,
 • zagotavljanje dodatnih prostorov za potrebe glasbene šole,
 • športna večnamenska dvorana Šentjur,
 • obnova obstoječih in širitev javnih igrišč v vseh lokalnih središčih,
 • dograditev kapacitet Doma starejših Šentjur in gradnja enot doma v lokalnih središčih (npr. dnevno varstvo, izgradnja varovanih stanovanj),
 • obnove in posodobitve večnamenskih kulturnih dvoran in medgeneracijskih centrov v lokalnih središčih, povezana pametna privlačna prepoznavna
 • komunalno opremljanje stanovanjskih con,
 • gradnja večstanovanjskih objektov,
 • zagotavljanje sredstev za zaščito in reševanje, predvsem za zagotavljanje infrastrukture ter nabavo gasilske opreme in vozil,
 • širitev hidrantnega omrežja in zagotavljanje njegovega delovanja.

IZVEDBENI PROGRAMI

 • Izvajanje programov in projektov LU Šentjur skladno s programom izobraževanja odraslih v občini,
 • izvajanje programov in projektov športnih društev skladno s programom športa v občini,
 • izvajanje programov preventive zdravja,
 • izvajanje programa večgeneracijskega centra Pod vrbco,
 • izvajanje programov in projektov kulturnih društev skladno s programom kulture v občini,
 • izvajanje programov in projektov skladno z mladinskim programom dela v občini,
 • izvajanje programov na področju požarne varnosti v skladu z dolgoročnim programom gasilstva.

Celoten dokument Dolgoročni razvojni načrt Občine Šentjur 2021–2030 najdete tukaj.

Med 8. oktobrom in 8. novembrom bo dokument v javni obravnavi. Po končani javni obravnavi bo pripravljen čistopis dokumenta, ki bo obravnavan na odborih in komisijah občinskega sveta. Na občinskem svetu bo v razpravi in sprejemanju predvidoma v mesecu decembru.

Med 8. 10. in 8. 11. 2020 lahko posredujete svoje morebitne pripombe in mnenja o samem dokumentu na elektronski naslov: [email protected] ali pisno na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.