Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Koliko otrok se bo na Kozjanskem in v Obsotelju vrnilo v šole in vrtce


Naslednji teden se v šolske klopi in vrtčevske igralnice vračajo otroci. Na območju KiO se bo v vrtce v povprečju skupaj vrnilo manj kot 50 % otrok, v osnovne šole pa v povprečju okoli 95 % otrok.

Šole in vrtci se ubadajo z različnimi organizacijskimi in kadrovskimi težavami, a vsi zagotavljajo, da bo v ponedeljek vse pripravljeno za ponoven sprejem otrok.

V ponedeljek, 18. maja bodo šole in vrtci ponovno odprli svoja vrata. Starši predšolskih otrok bodo tako lahko svoje otroke ponovno vključili v varstvo, v šolske klopi pa se bodo vrnili le učenci prvih treh razredov, teden dni za njimi (25. maja) pa še devetošolci ter nekateri učenci prilagojenega izobraževalnega programa. Istega dne se v šolske klopi vračajo tudi dijaki zadnjih letnikov srednje šole. Vsi drugi učenci in dijaki bodo šolsko leto zaključili s šolanjem od doma.

Sicer pa se predvsem v vrtce ne bodo vrnili vsi otroci. Starši predšolskih otrok so se imeli namreč možnost odločiti, ali bodo otroka v tem šolskem letu še vključili nazaj v vrtec ali ne. Medtem starši šoloobveznih otrok nimajo izbire, razen v primerih, ko za nadaljevanje šolanja od doma obstajajo zdravstveni razlogi. Vsi starši so morali pred prihodom otrok nazaj v šolo in vrtce izpolniti izjavo o zdravstvenem stanju svojih otrok. O priporočilih, ki se jih bodo morali držati otroci in učitelji/vzgojitelji, smo pisali tukaj.

Na Kozjansko.info smo preverili, kakšen delež otrok se bo v ponedeljek, 18. maja 2020, vrnil v šole in vrtce na Kozjansko-obsoteljskem.

OŠ Šmarje pri Jelšah

Na OŠ Šmarje pri Jelšah se v šolske klopi vrača:

  • 90 % učencev prve triade na centralni šoli
  • na podružničnih šolah je odstotek učencev, ki se vračajo 97 %, od tega bo na štirih podružnicah prisotnost 100 %.

Kot verjetno večina slovenskih šol, so imeli tudi na OŠ Šmarje pri Jelšah nekaj težav pri prilagajanju podanih splošnih priporočil glede na prostorske in kadrovske zmožnosti. “Tako jih rešujemo sprotno s strokovnimi službami, ki so odgovorne za svoja področja (NIJZ, MIZŠ, ZRSŠ). Le tako bomo v ponedeljek pripravljeni na vračanje naših učencev,” pove ravnatelj Mitja Šket.

Vrtec Šmarje pri Jelšah

V vrtec Šmarje pri Jelšah se bo vrnilo 42,47 % otrok in skoraj vsi zaposleni.

Sicer pa predvidevajo, da z organizacijo ne bodo imeli težav. “Imamo jasno dodelane protokole, otroci se ne med skupinami bodo združevali, saj jih bodo starši oddali v oddelke, ki jih obiskujejo, prav tako jih bodo tudi prevzeli iz matičnega oddelka,” pove ravnateljica Jelka Kitak.

OŠ in vrtec Podčetrtek ter vrtec Pristava pri Mestinju

V vrtec Podčetrtek in vrtec Pristavo pri Mestinju se vrne 51 % otrok.

V vrtec bodo v skladu s priporočenimi smernicami lahko sprejeli vse prijavljene otroke. V izobraževanje na šoli pa se po trenutnih podatkih, ne bodo vključili trije učenci prve triade.

“Kar se tiče ponovnega vračanja smo, da bi preprečili tveganje za prenašanje okužbe, dobro preučili vsa možna dnevno spreminjajoča in velikokrat nasprotujoča si priporočila. Sicer pa organizacijo še usklajujemo.  Pri načrtovanju bomo upoštevali tudi specifiko Vrtca in OŠ Podčetrtek, specifiko dela in razvojne zakonitosti,” pove ravnateljica Sonja Švajger.

I. OŠ Rogaška Slatina

Na JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina se bo v šolo vrnilo 91 % učencev.

“Kljub temu, da pouk ne bo takšen kot smo ga bili vajeni, ne pričakujemo večjih težav. Največ dela imamo z organizacijo skupin učencev in z načrtovanjem dela strokovnih delavcev. Vse napore vlagamo v to, da bi vsem udeležencem učnega procesa zagotovili varno okolje,” pove ravnateljica Anita Skale.

II. OŠ Rogaška Slatina

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina se v šolske klopi vrača:

  • 142 učencev centralne šole
  • 29 učencev POŠ Kostrivnica
  • 8 učencev POŠ Sveti Florijan
  • SKUPAJ se vrača 179 od 195 učencev oz. 91,8 %

Z organizacijskimi ovirami se na šoli zaenkrat ne srečujejo saj imajo prostora v vseh treh šolskih zgradbah dovolj, upoštevaje šest bodočih skupin devetošolcev (3 oddelki). Nekaj učilnic bo ostalo celo prostih. Tudi na II. OŠ Rogaška Slatina so prostore na šoli pripravili v skladu z navodili NIJZ ter poskrbeli za vse varnostne ukrepe.

“Največ težav pri vzpostavljanju pouka bo zagotovo zagotavljanje varnostne razdalje med učenci, saj si le ti sedaj, ko se po nekajtedenski izolaciji vrnejo nazaj v šolske klopi, verjetno želijo bližine svojih prijateljev in učiteljic. Skrbi nas pa tudi delitev oddelkov na dve skupini, kar doslej nismo počeli, razen z delitvijo petošolcev pri prehodu v šesti razred,” pove ravnateljica mag. Karla Škrinjarić.

Vrtec Rogaška Slatina

vrtec Rogaška Slatina se bo vrnilo 137 od 418 vpisanih otrok oz. 34 %. Odprte bodo vse enota našega vrtca:

  • v enoti IZVIR bo prisotnih  84 otrok
  • v enoti POTOČEK 23
  • v enoti STUDENČEK 15
  • v enoti KAPLJICA 15

Glede na število vpisanih otrok bodo lahko zagotovili vse pogoje skladno s navodili, ki so jih prejeli. V nobeni skupini tudi ne bo prisotnih več otok od priporočil. “Pri organizaciji se ne srečujemo z večjimi ovirami, v danih razmerah nam največ težav povzroča časovna razporeditev zaposlenih saj želimo zagotoviti čim manj menjav kadra v oddelkih,” pove ravnateljica Magdalena Plavčak.

OŠ Hruševec Šentrjur

V šolske klopi OŠ Hruševec Šentjur se bo vrnilo 132 od 136 učencev prve triade. Štirje učenci zaradi zdravstvenih razlogov ostajajo doma. Na POŠ Kalobje bodo v šolo prišli vsi učenci prvega triletja

Vrtci Šentjur

V vse javne vrtce v Šentjurju se bo vrnilo 43,57 % otrok.

“Naše vrtce obiskuje 770 otrok na 11 lokacijah in bi v primeru večjega vpisa morali otroke prerazporejati po drugih lokacijah občine. Tako pa nam je uspelo s pomočjo 5 študentov zadostiti zahtevane normative, ki jih je postavil NIJZ brez da bi bilo potrebno skupine deliti in bi bila z njimi le ena strokovna delavka.

Največja težava s katero se srečujemo je pomanjkanje kadra zaradi varstva otrok, bolniške in rizičnih skupin, teh delavcev je 19, kar predstavlja skoraj 20 % strokovnih delavcev. Pomagali si bomo s študenti in združevanjem oddelkov. Bojimo pa se povečanja odsotnosti strokovnega kadra,” pove ravnateljica Elizabeta Jelen, ki upa, da se bo še kateri od staršev odločil, da otroke v tem šolskem letu ne vrne v vrtec in jim s tem olajša organizacijsko stisko.

Zasebni vrtec Viljem Julijan Šentjur

zasebni vrtec Viljem Julijan v Šentjurju se vrača 80 % otrok, vsi zaposleni v vrtcu pa se s tem vračajo iz čakanja nazaj na delo.

V vrtcu so se v skladu s priporočili stroke ustrezno pripravili na vrnitev otrok. “Ker imamo en oddelek, naše površine pa izjemno velike, bomo lahko ukrepom brez težav sledili. Prav tako bomo lahko uporabljali igrišče z vsemi igrali,” pove Nina Bezenšek, vzgojiteljica Zasebnega Vrtca Viljem Julijan.

OŠ Blaža Kocena Ponikva

OŠ Blaža Kocena Ponikva se v prvi triadi vrača 60 od 62 otrok oz. 97 %. V 9. razred teden dni kasneje pa vsi otroci (100 %), pove ravnateljica Andreja Ocvirk.

OŠ in vrtec Kozje

Na OŠ Kozje se bo v šolske klopi vrnilo 35 od 36 otrok prve triade oz. 97 %. V vrtec pa se bo vrnilo 34 od 86 otrok oz. 40 %.

“Največjo težavo so nam včeraj popoldan omilili, ko so dovolili, da lahko v oddelkih podaljšanega bivanja združimo otroke iz večih skupin, drugače bi imeli premalo kadra,” pove ravnatelj Roman Gradišek.

B.S.