Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Javno naznanilo Občine Šmarje pri Jelšah o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN območja Kamnoloma Pijovci


Na podlagi 112. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17), v povezavi s 119. členom istega zakona objavljamo

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja z oznako VVR 09/7 – Kamnolom Pijovci

I.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja z oznako VVR 09/7 – Kamnolom Pijovci (tekstualni in grafični del), ki ga je pod št. 10/2019 septembra 2019 izdelalo podjetje RRD, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, bood vključno 11. 10. 2019 do vključno 9. 11. 2019. Gradivo bo razgrnjeno v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Ogled gradiva bo možen v času uradnih ur, gradivo bo dostopno tudi na občinskih spletnih straneh (http://www.smarje.si) .

II.

Ureditveno območje kamnoloma Pijovci obsega zemljišča parcelnih številk 743/1, 744/1, 744/2, 744/4, 744/5, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/1, 747/2, 748, 749/1, 749/2, 749/3, 764/2, 766/4-del in 766/5-del, vse k.o. Pijovci.

III.

Javna obravnava bo v sredo, 6. 11. 2019 ob 16. uri v sejni sobi (pritličje) Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.

IV.

Pripombe in predlogi v zvezi z razgrnjenim dokumentom se lahko podajo na javni obravnavi, v času razgrnitve pa se lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po pošti na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah ali na elektronski naslov [email protected] z oznako: »Javna razgrnitev OPPN Kamnolom Pijovci«.

V.

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah (http://smarje.si) in na občinski oglasni deski.

Številka: 3505 – 0001/2018-9

Datum: 30. 9. 2019

Župan

Matija Čakš, dr.vet.med., spec. bujatrike