Na temo navezovalne ceste Dramlje – Šentjur so se zbrali župani Kozjanskega in Obsotelja

28. 2. 2019 7:00

Na pobudo župana Občine Šentjur, mag. Marka Diacija, so se ob 15-letnici uvrstitve projekta Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur v Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) v Šentjurju sestali župani občin subregije Kozjanskega in Obsotelja.

dsc_1016Osrednja tema srečanja je bila razprava o projektu navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, ki je že več kot dve desetletji osrednji infrastrukturni projekt za celotno subregijo, njegov prednostni pomen za to območje pa že ves čas poudarjajo vsi župani in vodstva občinskih uprav.

Na nujnost izgradnje v vseh letih pogovorov z državo in pristojnim ministrstvom ter direkcijo vsa leta skupaj enotno opozarjajo z dopisi, pozivi, pripombami ter ves čas nastopajo s skupnim argumentom – glede na strateški pomen prometne povezave tega območja bi bilo potrebno projekt prednostno izvesti. V februarju 2004 je bil projekt umeščen v Nacionalni program izgradnje avtocest (NPIA) kot dodatni program, kar je bil tudi temelj povečanih pričakovanj po skorajšnji realizaciji.

Po 15 letih so župani glede na napovedane aktivnosti izrazili zmerni optimizem, da se navezovalna cesta vendarle izvede, saj je Ministrstvo RS za infrastrukturo konec leta 2018 sprejelo sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove za projekt Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur.

Kronologija in pomembnejše prelomnice
 • Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur je 2004 uvrščena v Nacionalni program izgradnje avtocest (NPIA) kot dodatni program.
 • Občina Šentjur v oktobru 2011 sprejme »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje-Šentjur in zadrževalnika visokih voda Voglajne« in preda vso potrebno dokumentacijo na DRSC.
 • Trasa je ena izmed redkih, ki je umeščena v prostor in lahko predstavlja tudi del t.i. 3. razvojne osi.
  Projekt je uvrščen v Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur, Območni razvojni program Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-2020.
 • Projekt je zapisan v Resolucijo o nacionalnih razvojnih programih za obdobje 2007-2013, z načrtovano dinamiko 2017-2020.
 • Uvrstitev v NRP Proračuna RS v letu 2013.
 • Ob vladnem obisku regije podpisan Protokol o sodelovanju pri izgradnji navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, 1. in 2. etapa med Občino Šentjur in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, maja 2017.
 • Razvojni svet Savinjske regije sprejme sklep, da je ta projekt prioriteten v regiji v tej finančni perspektivi.
 • Predlog za zagotovitev sredstev za v letih 2020-2022
 • Prejem sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove za projekt Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur s strani Ministrstva za infrastrukturo, december 2018.
 • V pripravi je projektna naloga, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo.
 • Naslednji logični korak, za katerega si bodo župani interesne skupine navezovalne ceste prizadevali je, da se projekt uvrsti med prednostne projekte naslednje finančne perspektive 2021-2027.
Pomen navezovalne ceste za občino Šentjur ter Kozjansko in Osotelje

Skozi občino Šentjur, središče mesta Šentjur, poteka ves tranzitni promet, ki je namenjen iz avtocestnega priključka Dramlje proti Kozjanskemu in Obsotelju ter nadalje proti Hrvaški in po drugi prometni žili proti Sevnici. Še vedno je v teku prenova ceste Planina pri Sevnici – Sevnica in po zaključku del gre pričakovati povečanje prometa tudi na tem odseku. Z izgradnjo nadvoza Grobelno se je sicer sprostil promet na tamkajšnjem območju, hkrati pa zgostil in upočasnil v samem mestnem jedru. Težek tovorni promet skozi mesto Šentjur drastično vpliva na kvaliteto življenja ter degradacijo okolja s hrupom ter izpusti, hkrati skoraj popolnoma blokira pretočnost prometa skozi mesto. Infrastrukturni posegi, ki jih načrtujejo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, v smislu vzpostavitve krožišč, pomenijo zgolj blažitev trenutnega stanja, še zdaleč pa ne dolgoročne rešitve problematike – ta je v izvedbi navezovalne ceste Dramlje – Šentjur.

Subregija Kozjanskega in Obsotelja je v vmesnem času dveh desetletjih doživela precejšnje razvojne spremembe. Na območju se je okrepila turistična ponudba, ki je v porastu in beleži rekorde. Občine so s prostorskimi akti uredile obrtne in industrijske cone, središča, ter se po svojih močeh trudijo za privabljanje investitorjev, da bi dodale zagon gospodarskemu razvoju območja, ter svojim občanom ponudile nove poslovne priložnosti in razlog, da ostanejo v domačem kraju, s tem pa dolgoročno ohranili tudi poselitev v subregiji. Občine so naredile vse, kar je v njihovi moči za zniževanje razvojnega deficita v tem delu Slovenije, zato upravičeno pričakujejo, da se bodo aktivnosti za izvedbo pospešile tudi na državni ravni. Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur ostaja ključna razvojna, strateška ter infrastrukturna prioriteta.

Kaj so sklenili župani?

Župani občin Kozjanskega in Obsotelja (Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Dobje, Sevnica) so s skupnimi dokumenti že večkrat izrazili podporo izvedbi projekta navezovalne ceste. Ob 15-letnici umestitve navezovalne ceste Dramlje – Šentjur v Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) ponovno poudarjajo pomen te investicije in apelirajo na državo, pristojno ministrstvo ter direkcijo, da zagotovijo sredstva in pogoje za izgradnjo ceste v čim krajšem možnem terminskem planu.

“Pozdravljamo zadnji razvoj dogodkov, nedavno potrditev Predinvesticijske zasnove za projekt Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur, kar razumemo kot resno namero in prepoznanje razvojnih potreb našega območja. Prav tako predlagamo in si bomo po svojih močeh tudi kot lokalne skupnosti in regija prizadevali, da se projekt navezovalne ceste uvrsti na listo A prednostnega programa za uvrstitev v naslednjo finančno perspektivo 2021 – 2027” so zaključili župani.

P.M., foto: Občina Šentjur

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X