V Občini Kozje za kmetijstvo in gozdarstvo letos 118 tisočakov

1. 3. 2018 14:04

Občina Kozje na podlagi sprejetega proračuna tudi letos namenja sredstva za dodeljevanje podpor za ohranjanje in razvoj kmetijstva, za javni razpis je namenjenih 47.000 evrov.

Največ sredstev je namenjenih za naložbe v kmetijska gospodarstva, v razvoj dopolnilnih dejavnosti, zaokrožitev zemljišč, sofinanciranje zavarovalnih premij, izobraževanja in delovanja društev s področja kmetijstva. V okviru naložb v kmetijska gospodarstva se skozi javni razpis namenjajo sredstva predvsem za nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter za ureditev hlevov, izvedbo nezahtevnih agromelioracij in ureditev pašnikov ter zasaditev ekstenzivnih trajnih nasadov.

Z dodeljevanjem subvencij za področje kmetijstva se skuša doseči izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, zmanjšati stroške proizvodnje, vzpostaviti in izboljšati infrastrukturo, izboljšati naravno okolje, higienske razmere in standarde za dobrobit živali, prav tako pa zagotavljati večjo stopnjo samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane.

Pogoji za pridobitev sredstev so podobni kot v preteklih letih, celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.kozje.si, kjer so na voljo tudi obrazci. Razpis je odprt do 10. aprila za vse ukrepe, razen za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, ki je odprt do 11. junija.

Po preteku roka za oddajo vlog bo prejete obravnavala komisija, imenovana s strani županje. Upravičenci bodo prejeli sklepe o višini odobrenih sredstev, pomembno je, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva namenjena. Pri prijavi na javni razpis upravičenci poleg izpolnjenih obrazcev in potrebnih prilog predložijo torej predračune za naložbo, ne pa računov. Računi in dokazila o plačilu računov morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Upravičenci bodo prejeli v podpis pogodbo in pa ustrezne obrazce zahtevkov za izplačilo. Zahtevku morajo biti priloženi računi in dokazila o plačilu. Letos bo mogoče zahtevke za izplačilo vlagati do 30. oktobra.

Za področje kmetijstva in gozdarstva je v letošnjem proračunu namenjenih dobrih 118.000 evrov. Poleg naložb v kmetijska gospodarstva so sredstva namenjena še za izvedbo agromelioracije na območju komasacije Gubno, za katero so sredstva pridobljena na podlagi uspešne prijave na javni razpis ministrstva, za vzdrževanje gozdnih cest, oskrbo zapuščenih živali, vzdrževanju prikolic za prevoz živali in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X