Predstavitev projekta »Jem drugače, jem domače!«

22. 2. 2018 7:00

Včeraj je v Kulturnem domu v Kamnici potekala predstavitev projekta »Jem drugače, jem domače!«.

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Takšna situacija je spodbudila Lokalne akcijske skupine iz dveh regij, da se povežejo med seboj.

predstavniki-las-ov-o-projektuV projekt je vključenih pet Lokalnih akcijskih skupin, ki zajemajo 22 občin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko.

Sredstva za izvajanje projekta v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bodo LAS-om dodeljena v okviru pristopa CLLD, podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Vrednost projekta znaša 74.638,49 evrov z vključenim DDV.

logo-jem-drugaceProjekt »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Ključni cilji sodelovanja v projektu so: povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane in dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

V nadaljevanju povzemamo ključne teme in izjave govornikov:

TOTI LAS – Janja Viher, predsednica TOTI LAS

Lokalna prehranska samooskrba je lahko uspešna samo na način, da se za njeno odličnost povežemo ključni akterji. Menimo, da bo sodelovanja med petimi (5) LAS-i iz Podravske in Savinjske regije prispevalo k prepoznavnosti lokalne ponudbe hrane in lokalnih ponudnikov. Pomemben cilj projekta je tudi povezovanje ponudnikov in osredotočenost na izbrane ciljne skupine. Trajanje projekta je eno leto, zato bo izvajanje vseh aktivnosti sistematično in z merljivimi kazalniki. Izdelani moduli za izobraževanje, e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov po posameznih LAS-ih, opolnomočeni ponudniki ter ozaveščeni prebivalci bodo omogočali in zagotavljali trajnost operacije tudi po njenem zaključku.

TOTI LAS – Doris Pavuna Stanko, vodilni partner

Naše ciljne skupine v projektu so otroci (v vrtcu in osnovni šoli), lokalni ponudniki ter lokalno prebivalstvo. Ključna ciljna skupina so lokalni ponudniki. Za njih smo pripravili javni poziv. Ponudnike iz območja vseh LAS-ov vabimo k sodelovanju. Javni poziv je objavljen na spletnih straneh vseh LASov. Vsi LAS-i zbiramo prijave do 5. 3. 2018, Las Obsotelje in Kozjansko do 23. 2. 2018. Izbrali bomo 10 ponudnikov iz vsakega LAS-a, skupaj 50 ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module. Za ponudnike iz območja TOTI LAS in LAS Lastovica smo izvedli tudi predstavitveno delavnico, kjer smo predstavili projektne aktivnosti in načrtovane module.

LAS Lastovica – Klavdija Gornik

S projektom želimo opolnomočiti ponudnike za bolj profesionalen, celovit ter učinkovitejši nastop na trgu. Glede na identificirane potrebe smo pripravili 4 vsebinske module. V okviru modula Oblikovanje vizualne podobe ponudnika bodo ponudniki s pomočjo oblikovalca pripravili potreben promocijski material. Trženje/prodaja/promocija je modul, v okviru katerega bodo oblikovali načrt trženja in akcijski načrt. Novi turistični trendi so v smeri pripovedovanja zgodb, zato bodo ponudniki pri modulu Oblikovanje zgodbe spisali svojo. Modul Javno nastopanje pa bo ponudnike pripravil na učinkovit nastop pred svojimi gosti oz. javnostjo. V okviru javnega poziva vabimo vse ponudnike območja, da se prijavijo na izobraževalne module in individualna svetovanja, s pomočjo katerih bodo pridobili potrebna znanja, veščine in kompetence za razvoj prepoznavne ponudbe območja.

LAS Dobro za nas – Mirjana Predikaka

V okviru projekta smo oblikovali skupno celostno podobo projekta, načrtujemo skupne promocijske aktivnosti, enake promocijske materiale (letak, beachflag, facebook profil). Promocija bo izvedena tudi preko lokalnih in regionalnih medijev ter spletnih strani vključenih občin. Za večje osveščanje in promocijo lokalne samooskrbe ter celovitejšo podporo lokalnim pridelovalcev, bo pripravljen in objavljen e-katalog ponudnikov območja. Namen projekta je namreč povečati zavest o lokalni hrani, jo posledično tudi promovirati in predstaviti širši publiki. S pomočjo promocijskega material in upam da tudi prepoznavnega slogana, ki je hkrati tudi naslov projekta, želimo spodbuditi zavest, da smo v svojem mikro okolju lahko samooskrbni. Če se malce ozremo naokoli, imamo vse na dosegu rok, zato ne potrebujemo nujno trgovskih polic. Da je bolje poseči po domači hrani, ki jo pridela lokalni pridelovalec. Skupna celostna podoba in poenotene promocijske aktivnosti pomembno pripomorejo k prepoznavnosti projekta in slogana »Jem drugače, jem domače!«.

LAS Bogastvo podeželja – Mojca Metličar

Tržnica je prostor, kjer pride do neposrednega stika med ponudnikom in potrošnikom. Za predstavitve na tržnicah oziroma večjih prireditvah (Dobrote slovenskih kmetij, Praznik kozjanskega jabolka, Podobe Bistriških domačij, Pozdrav jeseni v Staršah in 37. Kmečki praznik v Svečini) smo se odločili, ker lahko le na tak način približamo lokalno ponudbo potrošniku, ga seznanimo z raznolikostjo ponudbe in spodbudimo k uživanju lokalnih pridelkov in izdelkov. Na teh prireditvah bomo v sklopu promocije aktivno izvajali animacijo naključnih obiskovalcev s pomočjo kolesa zdravja, ki bo za svojimi platnicami skrivalo nagrade lokalnih ponudnikov. Zavedamo se, da čez noč ne moremo spremeniti miselnosti, lahko pa z majhnimi koraki odločilno prispevamo k spremembi na dolgi rok. Uporaba lokalnega v lokalnem namreč pomeni boljšo kakovost življenja za vse deležnike.

LAS Lastovica – Vesna Gorjup Janžekovič

Namen delavnic v šolah in vrtcih je poglobiti zavedanje o pomenu lokalne hrane pri lokalnem prebivalstvu. To želimo doseči najprej preko animacije otrok v vrtcih, nato pa k sodelovanju pritegniti še starše. Lokalne šole in vrtci že imajo vzpostavljene povezave ter sodelujejo z lokalnimi pridelovalci in predelovalci, v okviru projekta želimo to sodelovanje nadgraditi oz. ga predstaviti širši skupnosti. Pri tem bo pristop vsak LAS prilagodil potrebam na svojem območju. V vrtcih in šolah bomo LAS-i izvedli delavnice za otroke. Nekateri LAS-i bodo izvajali fotografske ter likovne natečaje in podobno. V okviru projekta si želimo pritegniti pozornost lokalnega prebivalstva in preko otrok pozitivno vplivati na nakupovalne navade staršev. Da bi delavnice še poživili, bomo k sodelovanju pritegnili tudi lokalna društva kmečkih žena, ki nam bodo pomagale pri praktični izvedbi delavnic za otroke.

Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X