Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah predstavila rezultate poslovanja v preteklem letu


kmetijska_zadruga_smarje_1Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah, ki združuje več kot 500 članov, zaposluje 72 ljudi, je podala rezultate poslovanja v letu 2015. Po njihovih navedbah se še vedno občutijo posledice vsesplošne gospodarske krize. Preteklo leto je bilo na področju kmetijstva in trgovine, v dejavnostih, v katere uvrščajo, zelo nestanovitno in nepredvidljivo. Še posebej na trgu mleka in mesa, kjer so se srečevali z večjimi cenovnimi nihanji, predvsem s padanjem odkupnih cen, kljub temu pa so količinsko uspeli odkupiti in prodati 4 % več mleka, odkup živali pa je za dober odstotek višji kot leto poprej.

Dobri rezultati KZ Šmarje na področju gostinstva, nekoliko slabši v živilskih trgovinah
V KZ Šmarje v preteklem letu beležijo za 7 % nižje prihodke iz poslovanja trgovin, nekoliko nižji promet pa beležijo tudi v živilskih trgovinah. Ob tem navajajo, da je šlo za pričakovani upad prometa, medtem, ko ostali parametri, kot so dosežena RVC, zaloge, obrat zalog, v preteklem letu niso bistveno odstopali.

V Hiši vin Emino so odkupili 350 ton grozdja letnik 2015, obdržali so obseg prodaje finančno na enakem nivoju, količinsko so sicer prodali nekoliko manj, je pa bil vzrok delno tudi v pomanjkanju posameznih sort vina. Finančni rezultat v kleti se po navedbah KZ Šmarje pri Jelšah postopoma izboljšuje, poglavitni vzrok za negativen rezultat pa je visoka amortizacija.

kmetijska_zadruga_smarje_zadruznik_4
Restavracija Zadružnik v Šmarju vsak dan, razen nedelje, pripravi 5 vrst toplih malic ter slovi po okusni in raznovrstni hrani.

Nekoliko drugače je na področju gostinstva, kjer v zadnjih letih beležijo rezultate, ki opravičujejo vlaganja v to dejavnost, ob čemer izpostavljajo, da skušajo dosegati pozitivne učinke na vseh obratih tudi z organizacijskimi in kadrovskimi posegi.

Leto 2015 ni bilo investicijsko aktivno. Po izgradnji in otvoritvi novega objekta trgovine in gostišča v Kozjem, prenovi celovitega informacijskega sistema v celotni zadrugi in vlaganjih v tehnološko in marketinško prenovo v Hiši vin Emino, se morajo najprej finančno stabilizirati in najete kredite v ta namen najprej poplačati.

Kljub tej usmeritvi pa so zaradi nujne potrebe zgradili parkirišče za 27 vozil pred restavracijo Zadružnik v vrednosti skoraj 100 tisoč evrov.

Kmetijsko tehnične trgovine oskrbujejo svoje člane in ostale kupce s kmetijskim repromaterialom, kmetijsko mehanizacijo in vsem ostalim materialom, ki ga potrebujejo kmetovalci in vrtičkarji, s pomočjo osmih trgovin.
Kmetijsko tehnične trgovine oskrbujejo svoje člane in ostale kupce s kmetijskim repromaterialom, kmetijsko mehanizacijo in vsem ostalim materialom, ki ga potrebujejo kmetovalci in vrtičkarji, s pomočjo osmih trgovin.

Tržne razmere v kmetijstvu v letu 2015 
Leto 2015 na področju pridelave mleka, mesa in grozdja ni prineslo bistvenih sprememb glede na leta prej. Stanje se je celo nekoliko poslabšalo, predvsem na mlečnem področju, kjer je padanje odkupne cene že doseglo kritično točko. Pri odkupu živine se je nadaljevalo cenovno nihanje v posameznih obdobjih, pri odkupu grozdja so poudarek dajali visoki kakovosti ob primerni ceni.

Cena mleka je v letu 2015 od začetne cene 31 centov v januarju vseskozi padala in v februarju 2016 znašala 25,77 centov (povprečje KZŠ). V letu 2015 je bila povprečna cena malenkost pod 28 centov za liter, v letu 2014 pa je dosegla 33,8 centa, kar predstavlja velik padec v letu 2015.

Na odkupne cene mesa ima po naših opažanjih vpliv letni čas, saj so že nekaj preteklih let le-te najvišje v zimskih mesecih, to je ob koncu in začetku leta. Nato postopoma zdrsnejo (tudi več kot 10 %) in se ob koncu zopet dvignejo. Ob tem se srečujemo še z veliko plačilno nedisciplino, saj nekateri kupci živino plačujejo z velikimi zamudami. Zbirni center v Imenem služi svojemu namenu, saj preko njega prodamo skupaj z zunanjimi koristniki preko 1.500 glav govedi za izvoz.

Grozdje letnik 2015 je bilo tako količinsko kot kakovostno eno od najboljših. Odkupili smo rekordnih 350 ton grozdja, ob relativno nizki zalogi vina letnika 2014 ob času trgatve, pa to količino smatramo primerno, kar se tiče sposobnosti prodaje vina. Kakovost grozdja je odločujoč dejavnik pri pridelavi vrhunskega vina, čemu sledimo vsa ta leta. Odkupne cene grozdja smo nekoliko povišali, zavedamo pa se, da bo potrebno veliko napora, da se bo vino s primerno visoko ceno tudi prodalo.

Količinski pregled poslovanja KZ Šmarje pri Jelšah

 Vrsta EM            Realiz. 2014            Realiz. 2015 IND.          Plan 2016
 Govedo kom 2.426 2.461 101 2.450
 Teleta kom 62 54 90 70
 Mleko 000  l 12.266 12.743 104 12.500
 Grozdje ton 260 350 135 330
 Trgovine 000 € 9.114 8.515 93 8.680
 Gostinstvo 000 € 688 708 103 706
Hiša vin Emino 000 € 355 353 100 420

Ob koncu leta 2015 je KZ Šmarje mleko odkupovala od 141 rejcev, od tega jih je na zbiralnice mleko prinašalo 54, ki so skupaj oddali  1.951.645 litrov. Ostalih 87 ima status individualnih rejcev in so skupaj oddali 10.791.243 litrov mleka ali 85 % vseh količin.

V odkupnem območju  Imeno-Bistrica ob Sotli-Kozje so v letu 2015 odkupili 3.053.613 litrov mleka in 865 komadov govedi, v odkupnem območju Pristava-Rogaška so odkupili 3.992.638 litrov mleka in 847 komadov govedi, v odkupnem območju Šmarje pa so bile količine realizirane v višini 5.696.637 litrov mleka in 749 komadov govedi.

V šestih živilskih prodajalnah Kašča so kupcem vsak dan na voljo živila, pijače in ostalo blago market programa.
V šestih živilskih prodajalnah Kašča so kupcem vsak dan na voljo živila, pijače in ostalo blago market programa.

Finančni pregled poslovanja KZ Šmarje pri Jelšah
Kmetijska zadruga je v letu 2015 ustvarila skupaj prihodkov v višini 16,8 milijonov evrov in so za 7 % nižji kot leto prej. Rezultat iz rednega poslovanja je bil ustvarjen v višini 13.585 evrov. Kapital je bil v letu 2015 evidentiran v višini 4,2 milijona evrov.

Dolgoročne naložbe v podjetjih in bankah so ob koncu leta znašale 723 tisoč evrov, opredmetena osnovna sredstva pa 4,3 milijona evrov. Dolgoročna sredstva zadruge so nižja za 3 % od lani, kapital je ostal enak. Obveznosti do dobaviteljev so ob koncu leta znašale 1,6 milijona evrov in so nižje za 7 %, medtem so terjatve do kupcev znašale 1,9 milijona evrov in so bile nižje za 10 % kot leto prej.

Vrednost članskega deleža  na  dan 31. 12. 2015 je 718,33 evrov.

ELEMENTI                  2014              2015       IND.                   Plan 2016
PRIHODKI SKUPAJ 18.047.492 16.819.495 93 16.800.000
– poslovni prihodki 17.956.385 16.757.807 93 16.735.000
– ostali prihodki 91.107 61.688 68 65.000
ODHODKI SKUPAJ 18.026.502 16.805.910 94 16.764.000
– poslovni odhodki 17.862.244 16.708.543 94 16.660.000
– ostali odhodki 164.258 97.367 59 104.000
REZULTAT IZ REDNEGA POSL. 20.990 13.858 65 36.000

Zaposleni in članstvo v KZ Šmarje pri Jelšah
Število zaposlenih konec leta 2015 je bilo 72, od tega  za določen čas 11 delavcev. Članstvo v zadrugi v začetku leta 2015 je bilo 506, stanje na koncu leta 2015 pa 501 (5 izstopov).  Upravni in nadzorni odbor sta se v letu 2015 sestala na štirih skupnih sejah, nadzorni odbor pa še na eni samostojni seji.

Vir: KZ Šmarje pri Jelšah