V Loki pri Žusmu po letu dni obeležili sanacijo šolske stavbe in zaključek vlaganj v vodooskrbo

15. 9. 2015 7:06

sola in vrtec loka 2015Po letu dni, ko je prvotno predvideno slavnost ob odprtju obnovljene stavbe šole in vrtca v Loki pri Žusmu preprečila ujma, se je to preteklo soboto naposled zgodilo. Obenem so obeležili tudi zaključek šentjurskega delu projekta evropske kohezije Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur.

Osnovni cilj investicije v šolski prostor, ki je bila izvedena poleti 2014, je bila energetska sanacija POŠ in vrtca Loka pri Žusmu. Gre za zmanjšanje stroškov energetske oskrbe celotnega objekta, izboljšati bivalne pogoje za učence in zaposlene, zmanjšati rabo fosilnih goriv in s tem zmanjšati tudi emisije toplogrednih plinov. Sočasno z energetsko sanacijo je bil v delu objekta, kjer je enota vrtca, urejen manjši kabinet in garderoba za zaposlene in hrambo rekvizitov.

Občina Šentjur se je s to investicijo prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, in bila na razpisu uspešna, saj si je pridobila  sofinanciranje investicije v višini 40.335 evrov upravičenih stroškov, kritje preostalega dela stroškov bo zagotovila Občina Šentjur iz proračuna.  Vrednost  del je skupno znašala 86 tisoč evrov z DDV.

 

vodovod loka 2015Občina Šentjur je zaključila svoj del projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Osnovni namen izvedbe skupine projektov v tem okviru je bilo reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah,  za kar so bila uspešno pridobljena sofinancerska sredstva iz evropskega kohezijskega sklada ter iz državnega proračuna Cilji izvedbe so bili: izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo; zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Občina Šentjur je projekt Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega omrežja v Občini Šentjur na svojem območju izvajala samostojno. Pogodba z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del je bila podpisana v avgustu 2013, zatem so se pričela dela.

Občina Šentjur obsega 13 krajevnih skupnosti z zelo razgibanim terenom in razpršeno poselitvijo. Problem z oskrbo s kakovostno pitno vodo je eden večjih problemov občine, ki pa bo sedaj s tem projektom odpravljen. Trenutna pokritost je okrog 75 %. Z novim sistemom pa bodo s pitno vodo oskrbovali več kot 14.000 občanov, saj novozgrajena infrastruktura omogoča tudi vključitev novega vodnega vira kakovostne vode v sistem vodooskrbe za vse občane. Na novo pa je možno na javni vodovod  priključiti približno 415 občanov.  V okviru projekta je bilo zgrajenih dobrih 22 kilometrov cevovodov, šest vodohranov, pet črpališč, štirje razbremenilniki, v pogon sta predani vrtina v Dobrini in klorirna postaja. Prav tako je bila izvedena navezava na vodovod v Loki pri Žusmu na skupno vrtino z OKP Rogaška Slatina in navezavo na obstoječi vodovod v Hrastju. Novozgrajeno vodovodno omrežje bo upravljalo Javno komunalno podjetje Šentjur.

Skupna vrednost investicije je znašala 2,63 milijona evrov; od tega je Občina Šentjur pridobila sofinancerska sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada in iz državnega proračuna v skupni vrednosti blizu 1,9 milijona evrov.

beli-konj-polsi-klik

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X