V Aninem dvoru potekal 6. redni Zbor članov LAS Obsotelje in Kozjansko

21. 4. 2013 6:52

V četrtek, 18. 4. 2013, je v Aninem dvoru v Rogaški Slatini potekal 6. redni Zbor članov LAS Obsotelje in Kozjansko. Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena 10. 4. 2008 kot pogodbeno-pravna oblika. Sestavljena je po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. LAS Obsotelje in Kozjansko obsega območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Zbrane je pozdravila predsednica LAS Barbara Plemenitaš in pričela z dnevnim redom.

Člani Zbora so med drugim tudi potrdili imenovanje novega člana nadzornega odbora LAS, in sicer je gospe Faniki Šket (Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje) prenehal mandat. Za novega člana nadzornega odbora je bil izglasovan Boštjan Misja, in sicer do 11. aprila 2014.  

Direktorica RA Sotla, Barbara Žaberl, je predstavila računovodsko poročilo, poslovno poročilo ter tudi program dela LAS v letu 2012, kjer je izpostavila vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko (priprava Lokalne razvojne strategije za novo programsko obdobje 20142020, spremljanje izvajanja izvedbenih projektov, animiranje novih članov LAS, strokovna in administrativna podpora delovanju organov LAS), pridobivanje strokovnih znanj in izobraževanj (izobraževanje za potrebe članov LAS in izmenjava izkušenj med člani LAS in širšim okoljem, obvezno izobraževanje članov LAS za potrebe upravljanja LAS, organizacija ogleda dobre prakse pri enem izmed LAS v Sloveniji), animacija in promocija LAS (informiranje članov LAS in širšega okolja o delovanju LAS, dosežkih in aktualnih aktivnostih), finančni načrt za leto 2013 (planiranih 47.998,58 €).

Letni cilji LAS so bili usmerjeni v vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko, pridobivanje strokovnih znanj oz. izobraževanj, animacija in promocija LAS Obsotelje in Kozjansko. V letu 2012 so zaključili številne projekte (Predstavitev delovanja Društva kmetic Ajda, Turistični vodnik in karta – Spoznaj občino Kozje, Razvoj centra domače in umetnostne obrti na območju Obsotelja in Kozjanskega, Oživitev Šmarsko-virštanjske turistične ceste VTC 10), med katerimi je bil tudi eden čezmejni, in sicer je LAS Kozjansko in Obsotelje sodeloval s Finci, LAS Päijänne. 

V obdobju 20082012 je LAS izvedel 7 postopkov izbire projektov, s strani MKO (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) so dobili 648.526 € za izvajanje projektov. Odobrenih je bilo 40 projektov, v skupni vrednosti 963.780 €, od tega 630.332 € Leader sredstev. Zaključenih je 24 projektov, 16 jih je še pa v izvajanju.

Barbara Plemenitaš, predsednica LAS

Največ projektov se nanaša na področje turizma, sledi področje izobraževanja in ohranjanje nesnovne dediščine, manj pa na področje podjetništva, organiziranega trženja in varovanja okolja. V prihodnje si želijo več projektov povezanim z razvojem podjetništva, organiziranega trženja in okoljskih učinkovitosti.

Kazalniki Lokalne razvojne strategije (20072013) so bili naslednji: ustvariti konkurenčno lokalno gospodarstvo in kmetijstvo, večja prepoznavnost območja kot turistične destinacije, dvig socialnega in človeškega kapitala, boljši pogoji na podeželju. V letu 2013 bodo namenili posebno pozornost pripravam na novo programsko obdobje in pripravi Lokalne razvojne strategije 20142020.

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena 10. 4. 2008 kot pogodbeno-pravna oblika. Sestavljena je po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. LAS Obsotelje in Kozjansko obsega območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Predstavljeni so bili tudi nekateri statistični podatki. Pri demografskih podatkih se je od leta 2007 pa do leta 2012 na omenjenem območju povečalo prebivalstvo, leta 2012 je prestavljajo 1,51 % vsega prebivalstva Slovenije. Na področju izobraževanja se je povečalo število vrtcev v primerjavi z letom 2006 za 6, s tem pa tudi število otrok v vrtcih (povečalo za 268) in v OŠ (povečalo za 124). V primerjavi z letom 2007 je padlo število študentov za 72.  Na območju deluje RA Sotla, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, d. o. o. in Območna obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah, ki predstavljajo podporno okolje za obstoj in razvoj podjetništva na območju. Tudi na področju samozaposlovanja se je število samozaposlenih oseb od leta 2005 do 2012 zvišalo (iz 1.861 na 2.237). Število ležišč se je v primerjavi z letom 2008 povečalo, na območju pa je opaziti tudi veliko dnevnih turistov (izletnikov). V zadnjih letih je opazen tudi trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe.

Po končanem zboru so si člani lahko pogledali stalne zbirke v Aninem dvoru in nadaljevali druženje v dvorani.

J.C. 

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
155 queries in 0,657 seconds.