Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Napovedujejo se podražitve komunalnih storitev. Bodo storitve podražili tudi izvajalci na Kozjanskem?


Zbornica komunalnega gospodarstva je napovedala skorajšnje zvišanje cen komunalnih storitev po slovenskih občinah. V nekaterih občinah naj bi se višje cene uveljavile že junija. Preverili smo, ali se podražitve obetajo tudi na našem območju.

V Zbornici komunalnega gospodarstva napovedujejo zvišanje cen komunalnih storitev po slovenskih občinah. Po analizah vpliva dozdajšnjih podražitev ključnih stroškov bi se lahko cene posamičnih komunalnih storitev, med drugim oskrbe s pitno vodo in zbiranja odpadkov, zvišale za od 9 do 15 odstotkov, ugotavljajo na komunalni zbornici. Kot glavnega krivca za podražitev izpostavljajo višanje cen energentov.

Kot poudarjajo v zbornici, se pri oskrbi s pitno vodo predvideva povprečno povišanje cen za slabih 12 odstotkov, pri odvajanju odpadnih voda za dobrih 10 odstotkov, pri čiščenju odpadnih voda za 15,5 odstotka in pri komunalnih odpadkih za dobrih 9 odstotkov.

Na Kozjansko.info smo preverili, ali se v kratkem podražitve obetajo tudi na našem območju.

Podražitev letos še ne bo

OKP Rogaška Slatina d.o.o. so nam odgovorili, da kakor v vseh podjetjih, se tudi v njihovem dnevno srečujejo z dopisi dobaviteljev o dvigu cen, tako blaga kot storitev. To ustvarja tudi velik pritisk na cene komunalnih storitev, saj trenutno potrjene cene ne pokrivajo več proizvajalnih stroškov. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, pa bo prišlo do dviga cen izvajanja storitev javne službe na področju občin, kjer javno komunalno službo izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o., ko bo pristojni občinski organ ta dvig cen potrdil, kar pa je za pričakovati najprej v začetku drugega leta, odgovarjajo na OKP Rogaška Slatina in dodajajo, da pa je o višini dviga cen trenutno težko govoriti, saj je to odvisno od morebitne subvencije občine na predlagane cene.

Iz JKP Šentjur d.o.o. so sporočili, da cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Šentjur, to so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, ostajajo v letu 2022 nespremenjene. Dodajajo, da pa bodo glede na trenutne razmere na trgu energentov, ob nespremenjenih okoliščinah v prihodnje, prisiljeni predlagati spremembe.

Iz družbe Simbio d.o.o. so nam odgovorili, da kljub povišanju cen energentov, pogonskih goriv in stroškov dela za letos še ne načrtujejo povišanja cen storitev gospodarskih javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov za občane oz. gospodinjstva.

Tudi celjsko podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. sporoča, da za letos ni predvidenih nobenih podražitev.

Iz Komunale Laško so odgovorili, da v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravljajo elaborat samo na področju ravnanja z odpadki, pa še to le za del gospodarske javne službe, ki je vezan na zbiranje določenih vrst odpadkov. Elaborat za del javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov pa pripravlja družba Simbio. Za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in meteornih voda elaborat pripravlja Občina Laško in koncesionar WTE, za področje oskrbe s pitno vodo pa prav tako Občina Laško. Dodali so, da glede na gibanje cen energentov v zadnjih mesecih obstaja velika verjetnost, da se bodo cene komunalnih storitev ravnanja z odpadki v naslednjih mesecih spremenile, a bo kaj več znanega, ko bodo izdelani novi elaborati, predvidoma po letnih dopustih.

Iz JKP Žalec so sporočili, da zaenkrat ne načrtujejo podražitev. Cene storitev gospodarskih javnih služb, ki jih opravlja podjetje JKP Žalec, to je oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter omrežnine, so se nazadnje podražile 1. 4. 2022 in so objavljene na spletni strani www.jkp-zalec.si.

B.S.