Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kako je leto epidemije vplivalo na umrljivost, zasedenost in čakalne dobe v domovih za starejše na Celjskem


Nedolgo nazaj je minilo leto dni od začetka epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji. V prvem in drugem valu se je statistika umrlih povečevala predvsem na račun ranljivejše starejše populacije. Še najbolj so bili na udaru domovi za starejše. Redki so namreč ostali takšni, kjer se jim ni zgodil vsaj en izbruh okužb med stanovalci in osebjem.

To je seveda vplivalo tako na psihofizično stanje zaposlenih, stanovalcev ter svojcev, kakor tudi na celotno delovanje, organizacijo ter dolgoročno načrtovanje vodstev domov.

Situacija v domovih se je sicer zadnje mesece umirila za kar zasluge ima predvsem prednostno cepljenje zdravstvenega osebja ter stanovalcev domov ter dober odziv na cepljenje. Predvsem stanovalci domov na Celjskem so se namreč precepili v zelo visokem deležu, o čemer podatke predstavljamo v tem članku.

Na Kozjansko.info smo zato preverili, kakšno je trenutno stanje v domovih za starejše na Celjskem. Zanimalo nas je predvsem, v kolikšni mer so domovi trenutno zasedeni in kakšne so čakalne dobe, kakšni so načrti glede širitve posteljnih kapaciter, pa tudi, v kakšni meri je epidemija vplivala na vse našteto ter ali je bila umrljivost zaradi razsajajoče bolezni v domovih višja.

Skupna ocena je, da so domovi po večini še vedno polno zasedeni, je pa zadnje leto vplivalo na čakalno dobo za sprejem, saj je v nekaterih domih ni več. Žal je lansko leto vplivalo tudi na stopnjo umrljivosti v domovih starejših. Ta je bila namreč v veliko primerih nad letnim povprečjem, ne pa nujno tudi najvišja v zadnjih letih oz. povezana z boleznijo covid-19.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah trenutno nimajo prostih mest, saj se vsa mesta sproti zapolnjujejo. Nekaj mest imajo prostih zgolj za morebitno vzpostavitev sive cone.  Čakalna doba je največja pri kandidatih za sprejem, ki so oboleli z demenco in tistih, ki bi želeli lastno sobo. Čakalna doba na negovalnem delu je do treh mesecev, na skupinah za pomične pa eno leto ali več.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz domov, se v DU Šmarje ne soočajo.

Umrljivost v preteklem letu je v primerjavi s povprečjem zadnjih let občutno višja, skoraj enkrat višja oz. dvakratnik lanske umrljivosti. K temu je V DU Šmarje botroval izbruh okužb z novim koronavirusom (DU Šmarje je bil v prvem valu eden izmed najbolj prizadetih domov v Sloveniji). Se pa sicer umrljivost bistveno spreminja iz leta v leto, kakor tudi sama struktura stanovalcev, ki v dom prihajajo vedno starejši, težje oboleli in potrebujejo vedno več najzahtevnejše nege. Vedno pogostejše so situacije, ko so iz bolnišnic bolniki v dom sprejeti v paliativno oskrbo, pojasnjujejo v šmarskem domu.

Trenutno se v DU Šmarje ne soočajo z okužbami z novim koronavirusom.

Želja po širjenju kapacitet v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je prisotna. V prihodnje si namreč želijo, v sodelovanju z občinami, razvijati skrb za starejše v občinah Podčetrtek, Rogatec in Kozje. Tako so za te enote že pripravljena gradbena dovoljenja in osnovni načrti. Prijavili so se tudi na razpis MDDSZ – React EU, kjer bi z gradnjo ene izmed prej omenjenih enot pridobili, sicer brez povečanja  kapacitet, bistveno višjo kakovost bivanja, boljše pogoje za delo in obvladovanje okužb tudi v matični enoti Šmarje pri Jelšah.

Sicer pa želijo s širitvijo dejavnosti pridobiti dodatnih 80 mest ter dodatne programe, kot so dnevno varstvo, začasne namestitve in druge spremljajoče oblike pomoči starejšim v domačem okolju.

Dom starejših Šentjur:

V Domu starejših Šentjur trenutno razpolagajo z enim prostim mestom na stanovanjskem delu za ženske in dvema prostima mestoma za negovalni del za ženske. Ostala mesta so polno zasedena. Čakalna doba za sprejem varira po posameznih skupinah – najdaljša je za osebe z demenco, najkrajša za klasični stanovanjski del. Daljša se tudi čakalna doba za oskrbovana stanovanja.

Odpustov oz. umikov iz doma zaradi finančnih in drugih težav v Šentjurju zadnja leta ne beležijo. Je pa v zadnjem letu, zaradi strahu pred okužbo, opazen upad pripravljenosti na sprejem ob sprostitvi kapacitet.

Statistika umrljivosti v lanskem letu bistveno ne odstopa od predlanske. V letu 2020 se je poslovilo 37 stanovalcev, v letu 2019 pa 34.
V Domu starejših Šentjur trenutno nimajo okuženih stanovalcev, imajo pa vzpostavljeno sivo cono za primer suma na okužbo ter za vse novo sprejete stanovalce in povratnike iz bolnic, pa tudi t.i. rdečo cono za primer pojava potrjene okužbe z novim koronavirusom.

Dom starejših Šentjur si že več let prizadeva povečanje kapacitet v domu, saj trenutne kapacitete ne zadoščajo potrebam, niti ne izpolnjujejo Nacionalnega programa. Posledično imajo pripravljenih več idejnih projektov za razvoj doma, končna odločitev pa je v rokah ustanovitelja.

Pegazov dom Rogaška Slatina:

Pegazov dom je trenutno v celoti zaseden. Imajo sicer nekaj prosti mest, ki pa so rezervirana za t.i. sivo ali rdečo cono. Trenutno tudi ni čakajočih za sprejem v dom.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz domov, se v Pegazovem domu ne soočajo.

Sicer pa je bilo v Pegazovem domu v letu 2020 nekaj več smrti zaradi covida-19, glede na povprečje zadnjih treh let kar 25 % več. Sicer pa se od januarja 2021 niso več srečali z okužbo niti pri zaposlenih niti pri stanovalcih.

Povečanja posteljnih kapacitet zaenkrat nimajo v načrtu.

Dom Lipa Štore:

Dom Lipa v Štorah je polno zaseden. Nekaj prostih mest držijo zgolj za potrebe morebitne vzpostavitve sive cone. Čakalne dobe so odvisne od želja in potreb glede vrste sobe in oskrbe. So pa čakalne dobe krajše kot pred začetkom epidemije.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz domov, se v Domu Lipa ne soočajo.

Umrljivost v epidemične letu je bila v primerjavi s prejšnjimi leti primerljiva z letom 2018 oz. nekoliko nižja od leta 2019. K temu je treba v obzir vzeti dejstvo, da je bilo nižje tudi povprečno število stanovalcev, saj je bilo zaradi omejitev in potreb po vzpostavitvi rdečih in sivih con, manj novih sprejemov. V Štorah so zabeležili tudi 2 smrti stanovalcev, ki sta poleg ostalih pridruženih bolezni obolela tudi za covidom–19. Zadnja potrjena okužba med stanovalci je bila v sredini meseca decembra. Trenutku sta v izolaciji dva zaposlena.

V Štorah imajo v drugi polovici leta namen povečati domske kapacitete in zmanjšati kapaciteto oskrbovanih stanovanj. Število postelj se s tem bistveno ne bo povečalo, nekoliko se bo pa spremenila vsebina, saj domski stanovalci načeloma potrebujejo večji obseg pomoči.

Dom ob Savinji Celje:

V Domu ob Savinji Celje imajo trenutno prosti dve sobi za sprejem zakonskih parov, vse ostale postelje so zasedene. Čakalna doba je odvisna od vrste željene sobe in oskrbe prosilca. Povprečna doba čakanja je sicer od 6 mesecev do enega leta.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz doma, se v Domu ob Savinji ne soočajo.

V lanskem letu je bila umrljivost višja za 30 %. Trenutno v domu nimajo nobene okužbe.

V Domu ob Savinji so v pripravi načrti za prizidavo doma z namenom zagotovitve enote za začasne namestitve.

Dom Nine Pokorn Grmovje:

Tudi v Domu Nine Pokorn trenutno nimajo prostih kapacitet. Gre za poseben socialno varstveni zavod, na seznamu čakajočih pa imajo 81 žensk in 165 moških. Veliko kandidatov na seznamu čakajočih je že nameščenih ali namestitev trenutno še ni aktualna. Čakalna doba je sicer različno dolga (različne enote, potrebe kandidata,…), v povprečju pa se na sprejem čaka eno leto.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz doma, se v Domu Nine Pokorn ne soočajo.

Za posledicami covida-19 je v Domu Nine Pokorn umrla ena starejša oseba s pridruženimi boleznimi. Presežka smrti glede na leto 2019 ne beležijo oz. so imeli v letu 2020 celo eno smrt manj, kot v letu 2019. V domu trenutno tudi ne beležijo okužb.

Sicer pa imajo proti koncu letošnjega leta namen pričeti z dnevnim varstvom za starejše v občini Žalec in sicer za 15 oseb, za kar so pridobili evropska sredstva.

Dom starejših občanov Vojnik:

V SeneCura domu starejših v Vojniku imajo zmogljivosti praktično polno zasedene. Nekaj postelj imajo prostih zgolj v primeru potrebe po ponovni vzpostavitvi sive in rdeče cone. Zasedenih je 164 postelj (od 165 +4 postelje rezervirane za sivo cono). Čakalnih dob trenutno ne beležijo. Zaradi omejitev sprejemov zaradi epidemije so v letu 2020 sprejeli le 40 stanovalcev, kar je najmanj v zadnjih 12 letih. Sprejemi v dom so sicer pogojeni s številom smrti oz. odhodi iz doma.

V letu 2020 se je iz vojniškega doma v drug dom oz. domačo oskrbo preselilo skupaj 8 stanovalcev (6 preselitev v drug dom, 2 vrnitvi v domačo oskrbo). Razlogi za to v večini primerov niso bili finančne narave temveč predvsem želja po premestitvi bliže domu. V zadnjem času sicer opažajo večje primerjanje cen med domovi s strani svojcev.

Umrljivost se v lanskem letu, ki ga je zaznamovala epidemija, ni bistveno razlikovalo od povprečja zadnjih let. V letu 2020 umrlo 66 stanovalcev, od tega so samo decembra 2020 zabeležili 17 smrti povezanih s covidom-19. V letu 2019 je v domu umrlo 57 stanovalcev.

Glede povečevanja posteljnih kapacitet so nam povedali, da teh trenutno ne predvidevajo, saj je le to odvisno od podelitve koncesij s strani države in od lokalnih potreb. “Gradimo pa nove domove po Sloveniji: v Žireh in občini Hoče Slivnica so gradnje že v zaključni fazi, začenjamo gradnjo doma v Komendi, pripravljamo dokumentacijo v Pivki, projektiramo nove domove s pravkar pridobljeno koncesijo s strani države v občini Ruše, Mislinja in Šentjernej in širimo z novim delom za dementne osebe SeneCura dom starejših občanov v Mariboru. V vseh novogradnjah imajo predvidene predvsem enoposteljne sobe, nekaj tudi dvoposteljnih in vsi domovi bodo imeli oddelke za dementne osebe,” dodajo.

Dom starejših Laško:

V Domu starejših Laško imajo trenutno zasedenih 95 % kapacitet. Na voljo je eno prosto mesto na negovalnem oddelku, določene kapacitete pa imajo namenjene sivi coni, za stanovalce s sumom na okužbo, novo spreje stanovalce in stanovalce, ki se v dom vrnejo po zaključku obravnav v zunanjih institucijah, v kolikor okužbe niso preboleli, oziroma bili cepljeni z dvema odmerkoma. Čakalna doba za sprejem v laški dom je okoli enega leta.

V DS Laško se niso srečali s primerom, ko bi se svojci odločili za izselitev stanovalca v domače okolje zaradi težav s plačilom. Tudi zakonodaja še vedno omogoča, da stanovalcu, v primeru, ko nima zadosti sredstev za plačilo oskrbe, zavezanci pa niso plačilno sposobni, stroške oskrbe pod določenimi pogoji doplača občina stalnega prebivališča.

Najslabše leto po umrljivosti doslej je bilo leto 2015, ko je razsajala gripa. Lansko leto je bilo skupno nekoliko manj smrti kot leta 2015, vseeno pa višje od povprečja zadnjih let. Kot pravijo pa lanske višje umrljivosti ne morejo pripisati le pojavu koronavirusne bolezni, temveč tudi splošni strukturi stanovalcev in višji povprečni starosti. Več smrti so namreč zabeležili predvsem v prvih 11 mesecih, ko okužb v domu še nismo imeli. Tudi trenutno okužb med stanovalci in zaposlenimi nimajo.

V Laškem prav tako ne načrtujejo povečanja kapacitet.

Naš dom – Zavod sv. Rafaela Vransko:

V tem trenutku imajo v domu Naš dom na Vranskem dve prosti mesti, za kateri je že načrtovan sprejem. Čakalna doba je od leta in pol do dveh let.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz doma, se v Našem domu ne soočajo. Srečujejo pa z več odpovedmi aktualnih prošenj, saj veliko vlagateljev v času epidemije ne želi sprejema.

Umrljivost v domu na Vranskem je bila v letu 2020, ko je umrlo 16 stanovalcev, sicer višja kot leta 2019, ko jih je umrlo 10, vendar v letu 2020 ni bila zabeležena niti ena smrt zaradi covida-19. V domu že od novembra lani ne beležijo nobene okužbe.

Na Vranskem prav tako ne načrtujejo povečanja kapacitet.

Dom upokojencev Polzela:

Dom upokojencev na Polzeli je trenutno skoraj popolnoma zaseden. Zasedenih je 22o od skupno 224 mest. Čakalna doba je odvisna od zdravstvenega stanja prosilca. V tem trenutku je lažje dobiti namestitev na negovalnem oddelku, daljša pa je čakalna doba na gospodinjski skupnosti z osebnim spremljanjem. Prav tako je potrebno dlje časa čakati na enoposteljno sobo na gospodinjski skupnosti.

S tem, da bi svojci zaradi socialnih/finančnih stisk odpovedovali/umikali starejše iz doma, se v domu na Polzeli ne soočajo. V letu 2020 so imeli tako le dva odpusta v domače okolje. Dodajajo pa, da je opaziti, da se svojci soočajo tudi s tovrstnimi težavami, saj je vprašanj povezanih z doplačili iz leta v leto več. “Pokojnine stanovalcev v veliki meri ne zadoščajo več za celotno oskrbo, zato je vedno več doplačil s strani svojcev, ali pa v primeru nezmožnosti doplačil le-teh občin,” povedo.

V letu 2020 so na Polzeli zabeležili 85 smrti, od tega 10 covid smrti. V primerjavi z letom 2019, ko je bilo smrti 65, je bila umrljivost lani občutno višja. Pri tem poudarjajo, da podatkov ne gre obravnavati zgolj statistično, saj so stanovalci, ki prihajajo v dom, tudi v slabšem zdravstvenem stanju, kot leta prej. V povezavi s tem je tudi več sprejemov neposredno iz bolnišnic, zaradi česar domovi že počasi prevzemajo vlogo negovalnih bolnišnic. V domu trenutno sicer nimajo okuženih oseb z novim koronavirusom.

Dom upokojencev na Polzeli ne namerava povečevati kapacitet, so pa na poziv MDDSZ – sredstva React-EU prijavili projekt nadomestne gradnje dela doma, ki je prostorsko neustrezen. V tem delu bi zagotovili namestitve v eno in dvoposteljne sobe, prav tako bi tu zagotovili možnost organizacije sive in rdeče cone.

B.S.