Cene storitev javnih zavodov v občinah KiO: povišanje v večini vrtcev in domov za starejše

19. 2. 2019 0:08

domovi-vrtci-ceneDvig plač v javnem sektorju, ki je posledica dogovora med vlado in sindikati v javnem sektorju lani jeseni, je/bo marsikje povzročil tudi dvig ekonomskih cen storitev v javnih ustanovah.

Na Kozjansko.info smo preverili v katerih javnih zavodih in za koliko bodo odslej zaračunavali več. Večina občin sicer še ni potrjevala novih cen, zato ponekod natančnih odgovorov niso mogli posredovati.

Za pojasnila smo se obrnili tako na osem občin Kozjanskega in Obsotelja, ki so ustanoviteljice javnih zavodov, kot tudi na domove starejših v širši celjski regiji.

Občina Šmarje pri Jelšah:

Ekonomska cena v vrtcu Šmarje pri Jelšah se je s 1. februarjem 2019 zvišala v povprečju za 9,65 % . Nove cene po posameznih programih najdete v spodnji tabeli:

Zap. št.

Program

Zadnja cena

Nova cena

Indeks povišanja

Višina povišanja

1.

Celodnevni program 1 – 3 let

453,00 €

494,00 €

109,05

41,00 €

2.

Celodnevni program 3 – 4 let

373,00 €

411,00 €

110,19

38,00 €

3.

Celodnevni program 3 – 6 let

338,00 €

369,00 €

109,17

31,00 €

4.

Kombinirani oddelki 1– 6 let

373,00 €

411,00 €

110,19

38,00 €

V absolutnem znesku na Občini Šmarje ocenjujejo, da se bodo cene programov povišale za približno 110.000 evrov na leto, od tega bo občina v letu 2019 namenila približno 77.000 evrov več za sofinanciranje ekonomske cene vrtcev. Občina namreč pokriva približno 70 % ekonomske cene, 4 % ministrstvo in 26 % starši oz. skrbniki. Znesek povišanja je izključno zaradi višjih plač (materialni stroški in stroški prehrane otrok se ne povišujejo).

Glede povišanja cen komunalnih storitev pa na občini odgovarjajo, da je to v pristojnosti javnega komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina.

Sicer pa se bodo načrtovani stroški občine za pokrivanje plač 19 zaposlenih v občinski upravi, zaradi omenjenega dogovora, na letni ravni dvignili za 98.250 evrov. Stroški dela so višji na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter napredovanj zaposlenih.

Sicer pa bo občina dvig stroškov za pokrivanje plač občutila tudi v javnih zavodih:

  • Knjižnica Šmarje za 19.162 EUR oz. 8,1 %
  • OŠ Šmarje (samo za tiste zaposlene, za katere zagotavlja sredstva občina: 2 kuharja in 0,5 logopedinje) za 5.833  EUR oz. 11,2 %
  • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (samo za zagotavljanje nadstandardne dežurne službe) ocenjujemo povišanje za 2.400 oz. 6,4 %
  • Vrtec Šmarje pri Jelšah (opisano zgoraj)
  • Zavod TŠM: v letu 2019 je 5 % več sredstev glede na plan leta 2018, glede na realizacijo leta 2018 pa 15 %-no povečanje sredstev. Povečanje se nanaša na dvig plač v skladu s zakonom in manjši del na dvig materialnih stroškov
  • Razvojna agencija Sotla: delež občine za pokrivanje stroškov agencije je enak, kot je bil v letu 2017 in nekoliko nižji kot v preteklem letu.

Dodajajo še, da bo občina z naslova glavarine, ki je v 2019 višja za 4,08 % v primerjavi s preteklim letom in znaša 573,50 evrov na prebivalca v državi, prejela 2,87 % več sredstev, kar v absolutni vrednosti znaša 191.790 evrov.

Občina Šentjur:

Na občini Šentjur so nam pojasnili, da bo v letu 2019 strošek plač v vrtcu približno 3.044.000 evrov, torej 12 % višji kot preteklo leto.

Glede morebitnega dviga cen vrtcev pa so uvodoma poudarili, da trenutne cene veljajo od 1. junija 2009. Dvig cene v letu 2019 načrtujejo , so pa trenutno v fazi priprave gradiva za občinski svet Občine Šentjur, ki bo na seji v skladu z zakonodajo potrjeval nove cene. Izračune na podlagi povečanih stroškov pa trenutno pripravlja izvajalec storitve, JZ Vrtec Šentjur.

Glede morebitnega dviga cen komunalnih storitev pa so nam na občini pojasnili, da bo izvajalec komunalnih storitev Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravil elaborat, v katerem bo ugotavljal razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, kar se upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. V kolikor bo razlika presegla 10 odstotkov od potrjene cene, bo občina pričela s postopkom potrjevanja cene.

Sicer pa bodo stroški plač zaposlenih v občinski upravi in javnih zavodih v Šentjurju porasli za 6 do 10%, kar znaša v skupni vrednosti 425.000 evrov.

Je pa občina dobila nekoliko višje povprečnine. Po izračunih Združenja oblin Slovenije naj bi namreč povprečnina znašala dobrih 608 evrov na prebivalca, glede na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 pa 558 evrov na prebivalca, vendar je končno usklajen znesek za leto 2019 573,50 evra na prebivalca. Torej znaša dvig povprečnine na prebivalca 2,77 % oziroma 4,08 % glede na leto 2018.

Občina Rogaška Slatina:

Na Občini Rogaška Slatina so nam najprej pojasnili, da so se stroški plač oz. cena oskrbe v vrtcih, po dvigu plač v javnem sektorju, ki so posledica decembrskega dogovora, dvignila za 60.000 evrov ali 3,97 %.

Posledično JVIZ Vrtec Rogaška Slatina pripravlja predlog za povišanje cen vrtca, in sicer predvidoma s 1. marcem 2019 za 2,92% – 3,30% , odvisno od programa predšolske vzgoje. 

Kar pa se tiče dviga cen komunalnih storitev pa so nam pojasnili, da je Javno podjetje OKP Rogaška Slatina dolžno do 31. 3. 2019 predložiti elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb, na podlagi katerega občine soustanoviteljice pripravijo mnenje. Drži pa, da so se stroški dela pri njih povečali za 3,76 %.

Glede višine dviga stroškov občine za pokrivanje plač v občinski upravi in javnih zavodih pa so nam pojasnili, da je bilo v občinskem proračunu, zaradi sprostitve ZUJF-a in drugih sprejetih dogovorov na področju plač in drugih stroškov plač v javnem sektorju, potrebno za leto 2019 zagotavljati dodatnih 125.000 evrov sredstev.

Skupaj pa je bilo med leti 2017-2019 potrebno zagotoviti 410.105 evrov dodatnih sredstev. V tem znesku pa niso všteti socialni transferi, kot naprimer pomoč na domu, institucionalno varstvo itd., katerih cene se prav tako povišujejo zaradi večjih stroškov dela.

Sicer pa bo občina iz virov države, na račun višjih povprečnin, dobila nekaj dodatnih sredstev. Razlika med povprečnino 2017 in 2019 bo občini prinesla dodatnih 391.513 evrov.

Občina Bistrica ob Sotli:

Na Občini Bistrica ob Sotli so nam pojasnili, da s podatki glede dviga stroškov za plače oz. cen oskrbe v vrtcih, po dvigu plač v javnem sektorju, ne razpolagajo. Sicer pa so nam pojasnili, da se pričakuje dvig cen vrtcev za približno 5 do 10 %.

Prav tako pričakujejo dvig cen komunalnih storitev v občini Bistrica ob Sotli.

Na občini tudi ocenjujejo, da se bodo stroški občine za pokrivanje plač v občinski upravi in vseh javnih zavodih pod lastništvom občine dvignili za približno 5 %. Iz naslova glavarine pa s strani države pričakujejo približno 4,08 % več sredstev.

Občina Dobje:

Na občini Dobje so pojasnili, da se je cena oskrbe v vrtcih s februarjem dvignila za 3 % . Plače javnih uslužbencev v občinski upravi in javnih zavodih pa se bodo dvignile v skladu z zakonodajo.

Na občini pa zagotavljajo, da se cene komunalnih storitev ne bodo povišale=.

Na občini tudi ocenjujejo, da se stroški občinskih plač ne bodo drastično dvignili, saj bosta napredovali le dve javni uslužbenki. Okvirni strošek tega napredovanja bo znašal 1.500 evrov bruto.

Občina Podčetrtek:

Na občini Podčetrtek so nam pojasnili, da bo cena vrtcev zaenkrat ostala nespremenjena =. V tem mesecu bodo namreč šele ugotavljali vpliv vladnega dogovora na stroške in cene, kakor tudi drugih faktorjev, ki bodo vplivali na stroške občine. V njihovem primeru se bodo namreč stroški dvignili že zato, ker imajo leto dva dodatna spremljevalca za dva otroka s posebnimi potrebami.

Torej se bodo stroški za občino Podčetrtek dvignili tako iz naslova vladnega dogovora s sindikati, kot tudi zaradi potrebnih novih zaposlitev. Zaradi vsega tega pa je v naslednjih mesecih tudi pričakovati dvig cen vrtcev . Za koliko, če sploh, pa bo odvisno od izračunov, ki so v izdelavi.

Prav tako se bodo letos povečali stroški za plače v občinski upravi in javnih zavodih, vendar tudi tukaj vladni dogovor ni edini, ki vpliva na spremembe.

Iz Občine Rogatec in Občine Kozje zaenkrat (še) nismo prejeli odgovorov.

Kakšne bodo spremembe cen v domovih starejših na Celjskem?

Dom ob Savinji Celje:

Stroški plač so v Domu ob Savinji Celje od 1. 1. 2019 višji za 6,2 %. Pri tem so upoštevana napredovanja zaposlenih s 1. 12. 2018, dvig plač s 1. 1. 2019 za en plačni razred in nova višina minimalne plače.

V Domu ob Savinji Celje so se cene oskrbe s 1. 1. 2019 že dvignile in sicer za 1,7 %.

Dom Lipa Štore: 

Stroški dela za mesec januar bodo glede na projekcije izračuna plač, višji za slabe 3,5 %. Cene oskrbnin so v Domu Lipa Štore s 1.1. 2019 dvignili prvič po šestih letih. Cena ua oskrbo I se je zvišala za 1,3 %, za oskrbo IV pa za 1,9 %.

Dom sv. Jožef Celje: 

V Domu sv. Jožef so ceno oskrbe I s 1. 1. 2019 zvišali za 1,3 %. To je tudi prva sprememba cene po letu 2014.

V Domu sv. Jožef še dodajajo, da dviga stroškov dela, ki je predvsem posledica dviga plač zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, ne smejo prevaliti na stanovalce in njihove svojce. Upajo, da bodo pristojni držali dano besedo in res zagotovili vir za izplačilo višjih plač. Januarske plače se že izračunavajo, vira za njihovo pokritje pa v tem trenutku še ni. Podpirajo prizadevanja za primerno plačilo dobro in vestno opravljenega dela. Stanovalcem je takšna storitev zagotovljena v okviru zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnica pa tega plačila ne zagotavlja, pravijo v Domu sv. Jožefa.

Dom Nine Pokorn Grmovje (Pernovo – Žalec): =

V Domu Nine Pokorn Grmovje cene do nadaljnjega ostajajo nespremenjene.

Špesov dom Vojnik: 

Iz Špesovega doma Vojnik so se najprej odzvali na nekatere navedbe v medijih glede financiranja domov s strani države. Povedali so, da za razliko od vse zdravstvene dejavnosti, ki je financirana z akontacijami glede na planirani obseg storitev, so domovi namreč plačani za opravljene in evidentirane storitve v 30 dneh po prejemu njihovega računa.

Špesovemu domu je simulacija izračuna plač po novem, glede na njihov strošek v novembru 2018, pokazala povečanje za 4,07 %. Dejansko zvišanje pa bo znano šele ob izračunu plače za januar 2019.

S 1. 1. 2019 so ceno osnovne oskrbe I. dvignili za 1,5 %, oskrbe IV. pa za 2,3 % in znašata 20,90 €/dan oz. oskrbe IV 31,30 €/dan.

Pegazov dom Rogaška Slatina: 

Stroški dela se bodo v Pegazovem domu Rogaška Slatina zaradi dviga plač povečali za dobre 3 %, zato je bil nujen tudi dvig cen oskrbe. Tako se zaradi dviga plač cene oskrbe s 1.1.2019 zvišujejo za 2 %.

Dom starejših Laško, ki je pod okriljem Thermane d.d.: 

Strošek dela se je v Domu starejših Laško dvignil za 3,5%. V domu so zato s 1. 1. 2019 dvignili tudi cene oskrbe, in sicer je nova cena oskrbe I višja za 1,6 %, cena oskrbe IV pa za 2 %. To je bilo njihovo prvo zvišanje cen po letu 2013.

Dom starejših Šentjur: 

Planirani stroški dela za oskrbo I se bodo povišali za 3,71 %, na oskrbi IV pa za 2,5 %, kar je tudi upoštevano v novem izračunu cen. Izračun so v Domu starejših Šentjur opravili v mesecu decembru, v njem pa so upoštevali le dvig stroškov dela.

Cena oskrbe I bo tako po novem 19,35 €/dan (prej 19 €/dan), oskrve IV pa 30,25 €/dan (prej 29,75 €/dan).

Dom upokojencev Polzela: 

V Domu upokojencev Polzela se je strošek dela zaradi dviga plač s 1. 1. 2019 povečal za približno 5,21 %. S 1. 1. 2019 so zato tudi že dvignili cene oskrbe in sicer se je cena oskrbe I povišala za 2,4 %.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah: 

Cene oskrbe se bodo Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah povišale. Oskrba I za 1,7 %, oskrba IV pa za 1,9 %. Ker s povišanjem le delno pokrijejo stroške dviga mase plač za kader s področja oskrbe, predvidevajo, da bo usklajevanje cen letos še potrebno.

Strošek dela, na podlagi trenutno znanih dejstev in po grobi oceni, bo v letu 2019 znašal predvidoma nekaj čez 70 % letnega proračuna. Na račun dogovora vlade in sindikatov, dviga minimalne plače, rednih napredovanj in odpravnin se masa za plače v letu 2019 v njihovem zavodu skupaj dviga za več kot 6 %.

B.S.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X