Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje zaposli Področnega svetovalca II

30. 5. 2018 14:26

Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah razpisuje strokovno delovno mesto za Področnega svetovalca II, ki bo skrbel za načrtovanje in trženje. Šifra delovnega mesta je I017112.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja),
 • najmanj 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje najmanj enega svetovnega jezika.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • priprava razvojnih programov,
 • stalno in sistematično spremljanje javnih razpisov države in Evropske unije,
 • samostojna priprava prijav na javne in druge razpise, ki se določijo kot aktualni,
 • izvajanje naročil male in velike vrednosti,
 • vodenje evidenc javnih naročil ( ter poročanje po zakonu ) in evidenc javnih razpisov,
 • spremljanje aktivnosti občine, upravne enote in regije s vplivom na delovanje zavoda,
 • izdelava razvojnih projektov s področja delovanja zavoda usklajenih s smernicami občine Šmarje pri Jelšah,
 • posredovanje informacij preko različnih medijev in v različnih jezikih ( ang., nem. ),
 • zbiranje in spremljanje podatkov o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu,
 • priprava in izvedba proizvodno-tržnih aktivnosti s področja delovanja zavoda,
 • pripravljanje finančnih poročil in načrtov,
 • podajanje rešitev, predlogov in variant,
 • polno vključevanje v timsko delo,
 • izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,
 • skrb za pravilno vodenje in pripravo na arhiviranje zadev,
 • spremljanje področne zakonodaje,
 • priprava analiz, poročil, informacij ipd.,
 • vzpostavitev in vzdrževanje tržno – marketinških sistemov v elektronskih in tiskanih medijih,
 • izvedba strokovnega vodenja po lokalnih turističnih destinacijah,
 • priprava in izvedba dogovorjenih oblik prireditev na področju turizma,
 • izvedba strokovnih delavnic in vodenja za ciljno publiko,
 • organizacija prireditev,
 • obveščanje potencialnih turistov preko ustreznih glasil in medijev,
 • vključevanje v državne turistične programe in projekte,
 • sprejem in posredovanje naročil, organizacija izvedbe,
 • promocija na sejmih, priprava člankov ter sodelovanje z drugimi turističnimi subjekti,
 • priprava promocijskih materialov celotne turistične ponudbe občine Šmarje pri Jelšah,
 • druge naloge po navodilu direktorja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in znanje svetovnega jezika, ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Zaželeno je da imajo kandidati izkušnje s področja turizma in veljavni vozniški izpit B kategorije.

Postopek izbire bo potekal na podlagi pregleda prejete, v tej objavi navedene dokumentacije prijavljenih kandidatov, ki jo bodo zavodu posredovali za potrebe izbirnega postopka.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo:

»za javno objavo –Področni svetovalec II (za načrtovanje in trženje) na naslov: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah in sicer v roku 7 dni po objavi na spletni strani zavoda. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Upoštevali bomo le tiste pisne prijave, ki bodo prispele na predhodno navedeni naslov zavoda.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel . 070 818 012.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
152 queries in 0,662 seconds.