Ne zamudite vložiti zahtevka za nadomestilo zaradi ograje/žice na meji

23. 2. 2018 12:12

Izteka se rok, ko lahko vsi lasniki in uporabniki zemljišč ob državni meji, na katerih je bila oz. je še postavljena ograja/žica zaradi preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, vložijo zahtevke za nadomestilo. Nadomestilo se po zakonu odmerja za preteklo leto.

Upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo za koledarski leti 2015 in 2016 do 30. junija 2017 pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče.

Nadomestilo za koledarsko leto 2017 se bo lahko zahtevalo do 31. marca 2018.

Zakon določa upravičence do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.

Pristojni organ

Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je določena upravna enota, na območju katere leži zemljišče, katerega redna raba je lahko otežena. Zaradi racionalizacije postopkov je določen tudi odstop od krajevne pristojnosti, če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če upravičenec do nadomestila uveljavlja nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot. V teh primerih je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo. Upravičencu je tako dana možnost in tudi obveznost, da nadomestilo za vsa zemljišča uveljavlja le na eni upravni enoti, in sicer tisti, ki jo izbere.

Kdo je upravičenec do nadomestila?

  • lastnik zemljišča na katerem je postavljena ograja
  • oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe.

Postopek

Postopek se začne na zahtevo upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik), ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila. V vlogi mora upravičenec navesti:

  • podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,
  • podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in
  • opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.

Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Vloga za uveljavljanje nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Vloga v slovenskem jeziku (wordPDF)

Višina nadomestila

Vlada RS bo z uredbo določila metodologijo za določitev višine nadomestila na podlagi kriterijev, ki jih določa zakon. Zakon določa, da se pri določitvi višine nadomestil upošteva obseg posega na zemljišču, boniteta zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsta dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč. Predlog uredbe je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X