Javna razgrnitev in obravnava Občinskega prostorskega načrta občine Šmarje pri Jelšah

10. 7. 2017 12:43

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15 ) ter Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 30/12) župan Občine Šmarje pri Jelšah s tem

JAVNIM  NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – IZVEDBENI DEL OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

I.

Občina Šmarje pri Jelšah naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: OPN-ID Šmarje), ki ga je v juniju 2017 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 10/2012.

II.

OPN-ID Šmarje je nov občinski izvedbeni prostorski načrt, s katerim je določena namenska raba prostora in prostorski ureditveni pogoji ter usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za celotno območje občine.

III.

Dopolnjen osnutek OPN-ID Šmarje bo javno razgrnjen 45 dni, od 18. julija do vključno 31. avgusta 2017, v času uradnih ur v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, na Oddelku za okolje in prostor (1. nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah in na spletni strani občine: www.smarje.si.

IV.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN-ID Šmarje bo v sredo, 23. avgusta 2017, ob 16. uri v stavbi Občine Šmarje pri Jelšah, sejna soba (2. nadstropje).

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPN-ID Šmarje. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 31. avgusta 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPN-ID Šmarje« oz. na elektronski naslov: anita.reich@smarje.si.

Pripombe in predloge je možno podati tudi pisno ali ustno na zapisnik na sami javni obravnavi 23. 8. 2017.

Župan Občine Šmarje pri Jelšah bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani občine, www.smarje.si.

Št.: 350-0001/2012-69

Šmarje pri Jelšah, 5. julij, 2017

Stanislav Šket, l.r.župan

*Naročena objava

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,106 seconds.