24. 3.: Večje blagovne rezerve za boljšo preskrbo v občini

23. 3. 2013 22:00

Ko je izvršni svet šmarske občine na zadnji seji obravnaval stanje preskrbe v občini, je opozoril zlasti na potrebe zdraviliškega turizma, od katerega se pričakuje znaten devizni priliv. Ena od rešitev bi bila v povečanju blagovnih rezerv za primere občasnih pomanjkanj osnovnih živilskih proizvodov.

Na opozorilo občinske tržne inšpekcije, češ da kakovost svežega mesa v prodajalnah ne ustreza določbam pravilnika o svežem mesu in s tem tudi veljavnim cenam, je izvršni svet predlagal enotno akcijo vseh tržnih inšpekcij v občinah naše republike. V tej zvezi je nujno preveriti tudi poslovanje v Celjski mesni industriji, so menili člani izvršnega sveta.

Osrednjo pozornost pa je izvršni svet skupščine občine Šmarje pri Jelšah namenil poročilu o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v tekočem srednjeročnem obdobju oziroma v letu 1982, ki ga je pripravil samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji.

Ob oceni učinkovitosti intervencijskih ukrepov v kmetijstvu občine, zlasti na področju živinorejske proizvodnje, je izvršni svet ponovno opozoril na močan odliv živine v sosednjo republiko Hrvaško zaradi cenovnih razlik. Ob tem je ocenil, da zviševanje prispevne stopnje ne more biti rešitev, ampak bi bilo treba v vsej Jugoslaviji poenotiti odkupne cene živine. Ob poročilu je šmarski izvršni svet predlagal tudi poenostavitev postopka za pridobivanje premije, opozoril, da primanjkuje zdravil za živino, zlasti za zdravljenje metljavosti. Kmetijskemu kombinatu Šmarje pa naložil, da ovrednoti delo pospeševalne službe v občini, analizira stanje kooperacijskih pogodb ter ponovno preveri ustreznost mreže zbiralnic mleka in pripravi ustrezne ukrepe za povečan odkup.

Na Dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v letošnjem letu je izvršni svet skupščine občine Šmarje pri Jelšah pripomnil, da bi bilo najprej treba izračunati priliv intervencijskih sredstev v kmetijstvu za leto 83 po stopnji 0,4, izdelati bilanco potreb za letošnje leto in ugotoviti, kolikšna je bila realizacija intervencijskega programa v letu 1982. Šele potem bi bilo smotrno razmišljati o višji prispevni stopnji za sredstva za intervencije v proizvodnji hrane. Dobršen del razprave je bil namenjen tudi združevanju sredstev za pospeševanje proizvodnje hrane. Sedanje razmere na tem področju namreč kažejo, da mora tisti, ki največ proizvaja, združevati in prispevati največ teh sredstev, torej več kot tisti, ki ustvarjene dobrine koristi. Občina Šmarje pri Jelšah, je na našem območju ena največjih proizvajalk hrane, posluh nekaterih občin, koristnic šmarskih kmetijskih proizvodov za združevanje intervencijskih sredstev pa zaenkrat še peša.

Novi tednik, 24. 3. 1983

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X